Liczba gości: 1403
Data wszczęcia postępowania: 2016-12-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 19 w miejscowości Łosice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Opis przedmiotu zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 19 w miejscowości Łosice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.90.2016
Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2017r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 20 %=20 pkt
Termin wykonania zamówienia – 20%=20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Monikę Bogusz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 91, fax. +48 22 810 94 13, e-mail mbogusz@gddkia.gov.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2017-01-16 12:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 729, 16.01.2017 r., godz. 12:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMP CT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy ul. Morelowej 16
Cena: 445 260,00
Data udzielenia zamówienia: 23.02.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 445 260,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 975 390,00 zł brutto
mbogusz@gddkia.gov.pl drukuj