Liczba gości: 1488
Data wszczęcia postępowania: 2016-12-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 60 na odcinku Gołymin - Maków Mazowiecki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
Opis przedmiotu zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 60 na odcinku Gołymin - Maków Mazowiecki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.94.2016
Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2017 r.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 20 %=20 pkt
Termin wykonania zamówienia – 20%=20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Sebastian Chada tel. +48 22 209 23 62 , fax. +48 (22) 209 24 74
Termin składania ofert: 2017-01-16 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713, 16.01.2017 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia na Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 60 na odcinku Gołymin - Maków Mazowiecki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Opis przedmiotu zamówienia nie uwzględnia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, w szczególności dotyczących wymagań odnośnie oświetlenia.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 2 637 981,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 6 292 887,51 zł brutto
schada@gddkia.gov.pl drukuj