Liczba gości: 2141
Data wszczęcia postępowania: 2016-12-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 63 na odcinku Sokołów Podlaski – granica województwa w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – część I w miejscowości Nur.
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 63 na odcinku Sokołów Podlaski – granica województwa w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – część I w miejscowości Nur.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.91.2016
Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2017 r.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 20 %=20 pkt
Termin wykonania zamówienia – 20%=20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Marta Szymkiewicz tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74
Termin składania ofert: 2017-01-12 12:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713, 12.01.2017 r., godz. 12:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 2 336 174,73 zł
Data udzielenia zamówienia: 11.04.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 1 999 980,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 2 336 174,73 zł
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj