Liczba gości: 1234
Data wszczęcia postępowania: 2016-11-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, Wydziału Technologii – Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35c oraz Rejonów.
Opis przedmiotu zamówienia: II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, Wydziału Technologii – Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35c oraz Rejonów.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.75.2016
Termin realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1) CENA 60 % = 60 pkt
2) CZAS realizacji zlecenia 15% = 15 pkt
3) Jakość 25% = 25 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Monikę Bogusz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 91, fax. +48 (22) 810 94 13, e-mail mbogusz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ,
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2016-12-09 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 729, 02.12.2016 r., godz. 11:30
I zmiana terminu składania ofert na 06.12.2016r., godz. 11:30
II zmiana terminu składania ofert na 09.12.2016r., godz. 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 433 109,56 zł brutto. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 302 873,42 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj