Liczba gości: 1810
Data wszczęcia postępowania: 2016-11-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 7 zadań
Opis przedmiotu zamówienia: Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 7 zadań
Zadanie nr 1 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Garwolinie.
Zadanie nr 2 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Mławie.
Zadanie nr 3 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Ostrołęce.
Zadanie nr 4 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Ostrowi Mazowieckiej.
Zadanie nr 5 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Płocku.
Zadanie nr 6 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Płońsku.
Zadanie nr 7 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Zwoleniu.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.80.2016
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia dla zadań 1-7: od dnia podpisania umowy do 30.04.2017 r. lub wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy w zależności, która okoliczność wystąpi wcześniej.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Wykształcenie potencjału kadrowego – 20 %=20 pkt
Doświadczenie potencjału kadrowego – 20%=20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Marta Szymkiewicz tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74
Termin składania ofert: 2016-12-01 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713, 01.12.2016 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), unieważniła w/w postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie zadań: nr 1, 2,3,5 oraz 7 , gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie nr 4- KND INVEST Dariusz Zieliński Zambski Kościelne 15, 07-215 Obryte
Zadanie nr 6- P.H.U. ZAK Katarzyna Łaniewska Pniewo Czeruchy 1, 06-461 Regimin
Cena: zadanie 4- 99 187,20 zł
zadanie 6- 38 966,40 zł
Data udzielenia zamówienia: 27.12.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: zadanie 4- 1
zadanie 5-1
zadanie 6-1
Oferta z najniższą ceną: zadanie 4-99 187,20 zł
zadanie 5-42508,80 zł
zadanie 6-38 966,40 zł
Oferta z najwyższa ceną: zadanie 4-99 187,20 zł
zadanie 5-42508,80 zł
zadanie 6-38 966,40 zł
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj