Liczba gości: 2217
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!
„Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla odcinków dróg krajowych obszaru działania GDDKiA O/Warszawa”
Opis przedmiotu zamówienia: „Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla odcinków dróg krajowych obszaru działania GDDKiA O/Warszawa” Zamówienie obejmuje wykonanie następujących zadań szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia:
1) Weryfikacja w terenie materiałów przekazanych przez Zamawiającego (plany liniowe organizacji ruchu w wersji papierowej oraz projekty stałej organizacji ruchu w wersji papierowej), zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym
2) Nabycie wektorowych map ewidencyjnych dla obszarów pasa drogowego oraz graniczących w odległości 20 m od granicy pasa drogowego (bez konieczności map do celów projektowych)
3) Naniesienie punktów referencyjnych zgodnie z katalogiem PR,
4) Uaktualnienie numerów dróg podporządkowanych oraz nazw ulic – gminnych, powiatowych i wojewódzkich, zjazdów indywidualnych i publicznych,
5) Naniesienie zweryfikowanych planów liniowych na mapy ewidencyjne oraz formatowanie całości do plików dwg z możliwością edycji,
6) Analiza widoczności na skrzyżowaniach, łukach pionowych i łukach poziomych,
7) Wideorejestracja sieci dróg krajowych wykazanych w pkt. 1.1 opz,
8) Przekazanie Zamawiającemu materiałów w formie papierowej i elektronicznej
9) Dokonywanie obsługi aktualizacji zmian w organizacji ruchu przez okres kolejnych 3 lat, zgodnie z pkt. 6 na podstawie zleceń kwartalnych Zamawiającego (dla projektów zewnętrznych) oraz zleceń indywidualnych (dla projektów własnych do pracowania)
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem zamówienia” lub „usługą”.
Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.72.2016
Termin realizacji: – 42 m-ce, w tym:
a/ I etap – 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (z wyłączeniem: grudzień, styczeń, luty)
b/ II etap – dokonywanie aktualizacji przez okres 36 miesięcy od dnia zakończenia I etapu,
Wadium: TAK. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000 zł. (słownie: pięćdziesiat tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 90 % = 90 pkt
Sposób wykonania wideorejestracji – 10% = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego - od dnia opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - Kamil Kaczmarek tel: +48 22 209 2361 do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dot. procedury przetargowej;
- Dariusz Pomykalski tel: +48 22 209 2324 do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dot. przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert: 2016-09-12 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713, 12.09.2016 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm: Designers Sp. z o.o. ul. Szuberta 27, 02-408 Warszawa
EcoTraffic Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101 lok 223, 04041 Warszawa
Cena: 4 182 000,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 03.11.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 4 182 000,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 4 797 000,00 zł
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj