Liczba gości: 3333
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA IV ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Zaprojektowanie, dostawa i instalacja wraz z uruchomieniem oraz serwisowaniem systemu monitorowania technicznego konstrukcji na obiekcie 2T Most im. Gen. Grota-Roweckiego w Warszawie administrowany przez GDDKiA Oddział w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, dostawa i instalacja wraz z uruchomieniem oraz serwisowaniem systemu monitorowania technicznego konstrukcji na obiekcie 2T Most im. Gen. Grota-Roweckiego w Warszawie administrowany przez GDDKiA Oddział w Warszawie.

Zamawiający informuje, że SIWZ - TOM V Materiały informacyjne – dokumentacja powykonawcza zamieszczone są na serwerze ftp w folderze pod nazwą GDDKiA.O.WA.D-3.241.68.2016

Poniżej parametry serwera, na którym zamieszczono materiały:
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panią Izabelą Ornaf, tel.: +48 22 209 24 41.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.68.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 40 miesięcy
licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy, w tym:
a) 4 miesiące od daty podpisania umowy - opracowanie projektu, dostawa wraz z instalacją oraz uruchomieniem systemu monitoringu zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamówienia (ETAP I)
b) 36 miesięcy od dnia odbioru systemu monitoringu - sprawowanie opieki serwisowej nad zainstalowanym systemem monitoringu (ETAP II)
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 25 000 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1) Cena (C) – 60 % = 60 pkt
2) Ilość zamontowanych czujników badających ugięcia (T)– 30% = 30 pkt
3) Okres gwarancji (G)– 10 % =10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami n/w osoby:
- Joanna Gomoradzka tel: +48 22 2092463 do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dot. procedury przetargowej;
- Izabela Ornaf tel: +48 22 2092441 do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dot. przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert: 2016-11-14 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 714.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), unieważnia ww. postępowanie o udzielenia zamówienia, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj