Liczba gości: 1627
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Projekt i wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego nasypu drogowego oraz skarp i poboczy obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 2 od km 568+000 do km 568+340
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego nasypu drogowego oraz skarp i poboczy obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 2 od km 568+000 do km 568+340
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.70.2016
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy w tym;
- projekt budowlano-wykonawczy – 14 dni od daty podpisania umowy
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Okres gwarancji – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713,
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Beata Misiewicz, tel. +48 22 209 23 61
- w sprawach merytorycznych p. Jarosław Wrzosek tel. +48 22 209 24 04
Termin składania ofert: 2016-08-17 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 12.08.2016r., godz. 11:30
I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 17.08.2016r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: w załączniku
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Modyfikacja treści SIWZ: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 17.08.2016r., godz. 11:30
drukuj