Liczba gości: 1814
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
adres: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w następującym zakresie:
1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości
2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów
obiektu inżynierskiego
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w następującym zakresie:
1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości
2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu
inżynierskiego
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.55.2016
Termin realizacji: 28 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 95%
b) Termin płatności rachunku/faktury VAT – 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Małgorzata Bakuła, tel. +48 22 209 24 63,
- w sprawach merytorycznych p. Sławomir Wakuła tel. +48 22 209 23 32.
Termin składania ofert: 2016-08-08 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 714 do dnia 03.08.2016r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Roboty Drogowe i Remontowo Budowlane DRÓG-POL
Marzena Ryś, ul. Zachodnia 30B/6
05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 456 379,32 zł brutto.
Data udzielenia zamówienia: 09.09.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 8 ofert
Oferta z najniższą ceną: 456 379,32 zł brutto.
Oferta z najwyższa ceną: 1 633 635,90 zł brutto
drukuj