Liczba gości: 1410
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Dostawa automatycznej przecinarki do próbek betonowych wraz z wyposażeniem do Wydziału technologii Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z siedzibą w m. Opacz Kolonia ul. Środkowa 35 C
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa automatycznej przecinarki do próbek betonowych wraz z wyposażeniem do Wydziału technologii Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z siedzibą w m. Opacz Kolonia ul. Środkowa 35 C
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.54.2016
Termin realizacji: 100 dni od daty zawarcia umowy
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 90%
Okres gwarancji – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury p. Joanna Gomoradzka
, tel. +48 22 209-24-63, fax. +48 22 810 03 27.
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Łukasz Podobas,
tel.: +48 608 081 068.
Termin składania ofert: 2016-08-08 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa VII piętro pokój 714 do dnia 25-07-2016r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Elektromechanika Marcin Sienicki
05-270 Marki, ul. Górska 3
Cena: 113.160,00 PLN
Data udzielenia zamówienia: 29-08-2016r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 113.160,00 PLN
Oferta z najwyższa ceną: 134.070,00 PLN
drukuj