Liczba gości: 1346
Data wszczęcia postępowania: 2016-06-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 62 na odcinku Kamionna - Węgrów w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – część II w miejscowości Kalinowiec.
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 62 na odcinku Kamionna - Węgrów w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – część II w miejscowości Kalinowiec.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.49.2016
Termin realizacji: Zakończenie: do 30.09.2017 r.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 90%
Okres gwarancji – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl, lub w siedzibie Zamawiającego: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro VII, pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych P. Kamil Kaczmarek, tel +48 22 209 23 61
- w sprawach merytorycznych P. Mariusz Pałczyński, tel: +48 22 209 23 92
Termin składania ofert: 2016-07-12 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
piętro VII, pokój 713
do dnia 12-07-2016 r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Data udzielenia zamówienia: 12.08.2016 r.
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj