Liczba gości: 1171
Data wszczęcia postępowania: 2016-05-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych i gospodarczych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i podległych jednostek terenowych
Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych i gospodarczych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i podległych jednostek terenowych
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.43.2016
Termin realizacji: sukcesywnie w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 95%
Termin realizacji zlecenia – 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 714
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury p. Joanna Gomoradzka, tel. +48 22 209-24-63, fax. +48 22 810 03 27.
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Danuta Cieszyńska, tel.: +48 (22) 209 23 82.
Termin składania ofert: 2016-06-03 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 713 do dnia 03.06.2016r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „ADMOR” Przedsiębiorstwo Handlowe
Jerzy Moryto
26-600 Radom, ul. Wierzbicka 58 m. 1
Cena: 251.383,03 zł.
Data udzielenia zamówienia: 29-06-2016r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 251.383,03 zł
Oferta z najwyższa ceną: 457.498,87 zł.
drukuj