Liczba gości: 1474
Data wszczęcia postępowania: 2016-05-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 50 na odcinku Arynów –Stanisławów w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – część I w miejscowości Ładzyń.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 50 na odcinku Arynów –Stanisławów w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – część I w miejscowości Ładzyń.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.40.2016
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 30.11.2016 r. w tym:
1) projekt budowlano-wykonawczy – 3 miesiące od daty podpisania umowy
2) realizacja robót budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą – do 30.11.2016r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Okres gwarancji – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 714.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych p. Małgorzata Bakuła, tel. +48 22 209 24 63,
- w sprawach merytorycznych p. Mariusz Pałczyński tel. +48 22 209 23 92.
Termin składania ofert: 2016-05-31 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 714 do dnia 31.05.2016r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Roboty Drogowe i Remontowo Budowlane DRÓG-POL Marzena Ryś
ul. Zachodnia 30B/6
05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 318 826,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 05-07-2016r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 318 826,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 880 311,00 zł brutto
drukuj