Liczba gości: 6054
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.:
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania:
Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”.
Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa:
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.:
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania:
Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”.
Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km.
Kontrakty na roboty budowlane będą realizowane zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999”.
Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego projektu unijnego.
Wykonawca (zwany również „Konsultantem”) będzie wykonywał czynności określone w Umowie i OPZ, w tym wynikające z aktualnych przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo Budowlane, na zasadach określonych w Umowie.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.34.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru.
Minimalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 55 miesięcy od daty podpisania Umowy z zastrzeżeniem zawieszenia realizacji usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Maksymalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 79 miesięcy z zastrzeżeniem zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Zamawiający informuje, że termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
Zgodnie z przyjętym w ww. postępowaniu kryterium oceny ofert „Termin realizacji” Zamawiający wymaga, aby termin realizacji był nie dłuższy niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Natomiast minimalny termin realizacji wynosi 29 miesiące od daty zawarcia umowy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 250 000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 80 % = 80 pkt
Metodyka – 10% = 10 pkt
Zatrudnienie na umowę o pracę – 10% = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na niniejszej stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami n/w osoby:
- Pani Beata Misiewicz tel.: +48 222092362 do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dot. procedury przetargowej;
- Pan Marcin Sieklucki tel.: +48 222092424 do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dot. przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert: 2016-07-12 11:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, w terminie do dn. 28.06.2016r. do godz. 11:30 (VII piętro, pok. 713)
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 12.07.2016, godz. 11:30, pok.713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum Firm:
1) Drogowa Trasa Średnicowa S.A.
ul. Mieszka I 10
40-877 Katowice
2) MP-MOSTY Sp. z o. o.
ul. Dekerta 18
30-703 Kraków
Cena: 10 749 737,52 PLN/brutto
Data udzielenia zamówienia: 06.07.2017
Liczba otrzymanych ofert: 9
Oferta z najniższą ceną: oferta nr 1 - 10 749 737,52 PLN/brutto
Oferta z najwyższa ceną: oferta nr 6 - 25 572 364,20PLN/brutto
drukuj