Liczba gości: 1312
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do siedziby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i jednostek terenowych.
Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do siedziby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i jednostek terenowych.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.30.2016
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 95%
b) Termin realizacji zlecenia – 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach dotyczących procedury p. Sebastian Chada, tel. +48 22 209 23 62,
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia p. Danuta Cieszyńska, tel. +48 22 209 23 82.
Termin składania ofert: 2016-04-22 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 713 do dnia 22.04.2016r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Papirus art. piśmiennicze i biurowe Robert Kuleta, 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 5
Cena: 388 393,96 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 31.05.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 338 700,28 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 405 109,06 zł brutto
drukuj