Liczba gości: 1751
Data wszczęcia postępowania: 2016-02-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Utrzymanie MOP-ów kat. I:Moczydła – A2 Obw. Mińska Maz.; Jędrzejów - A2 Obw. Mińska Maz
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie MOP-ów kat. I:Moczydła – A2 Obw. Mińska Maz.; Jędrzejów - A2 Obw. Mińska Maz.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.17.2016
Termin realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy
Wadium: Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Jakość - 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 714
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury P. Małgorzata Bakuła tel. +48 22 209 24 63, fax. +48 22 810 02 27;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Mariusz Fudała,
tel. +48 22 209 24 76;
Termin składania ofert: 2016-03-04 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 714 do dnia 04.03.2016r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum Firm:
1) PRODROG Roboty Drogowo-Mostowe
Kamil Ryś
ul. Zachodnia 30B/6
05-300 Mińsk Mazowiecki
2) BOSS Sebastian Trzmiel
Stara Niedziałka, ul. Mazowiecka 19A
05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 649 144,80 zł
Data udzielenia zamówienia: 04.04.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4 oferty
Oferta z najniższą ceną: 619 920,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 1 800 720,00 zł
drukuj