Liczba gości: 1448
Data wszczęcia postępowania: 2015-11-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych oraz archeologicznych, rozpoznawczych badań sondażowych na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Lubelska” (bez węzła) od km 0+433,71 do km 18+950 wraz z opracowaniem wyników badań.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych oraz archeologicznych, rozpoznawczych badań sondażowych na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Lubelska” (bez węzła) od km 0+433,71 do km 18+950 wraz z opracowaniem wyników badań.

Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej są zamieszczone na serwerze ftp:
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panem Mariuszem Korbeniem tel. 22 209 23 86.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.87.2015
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy w tym:
a) Badania wykopaliskowe część terenowa wraz ze sprawozdaniami z badań –
150 dni od dnia podpisania umowy,
b) Badania wykopaliskowe część opracowania wyników badań –
12 miesięcy od dnia podpisania umowy,

c) Badania sondażowe część terenowa –
75 dni od dnia podpisania umowy,
d) Badania sondażowe część opracowanie wyników badań –
4 miesiące od dnia podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Termin wykonania badań wykopaliskowych – 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych P. Sebastian Chada, pokój 713, tel +48 22 209 23 62, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Zbigniew Mroziński, tel.: +48 22 209 23 13.
Termin składania ofert: 2015-12-21 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 713 do dnia 21.12.2015 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Archeo-Explorers Wiesław Koszkul, Al. Kijowska 33/41, 30-079 Kraków
Cena: 3 976 776,09 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 10.02.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 3 976 776,09 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 7 537 111,01 zł brutto
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj