Liczba gości: 2330
Data wszczęcia postępowania: 2015-11-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!! ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 62 NA ODCINKU PRZEJŚCIA PRZEZ WYSZKÓW OD KM 245+650 DO KM 246+290.
Opis przedmiotu zamówienia: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 62 NA ODCINKU PRZEJŚCIA PRZEZ WYSZKÓW OD KM 245+650 DO KM 246+290.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.103.2015
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Okres gwarancji – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury p. Monika Bogusz tel. +48 22 209 23 91, fax. +48 22 810 94 13;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia p. Tomasz Skowera - tel. +48 22 209 24 13
Termin składania ofert: 2015-11-27 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 729 do dnia 24.11.2015r. do godziny 11:30

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT do dnia 27.11.2015r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 4 388 692,03 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 17.12.2015r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 4 387 262,77 zł
Oferta z najwyższa ceną: 5 588 555,91 zł
drukuj