Liczba gości: 981
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-26
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa 3 szt. mikroskopów do oznaczania charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie będących na wyposażeniu następujących Wydziałów Technologii GDDKiA:
• Oddział w Bydgoszczy,
• Oddział w Poznaniu,
• Oddział w Lublinie,
wraz z dostawą do każdego rozbudowywanego zestawu, 1 szt. mikroskopu stereoskopowego warsztatowego.
Opis przedmiotu zamówienia: Rozbudowa 3 szt. mikroskopów do oznaczania charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie będących na wyposażeniu następujących Wydziałów Technologii GDDKiA:
• Oddział w Bydgoszczy,
• Oddział w Poznaniu,
• Oddział w Lublinie,
wraz z dostawą do każdego rozbudowywanego zestawu, 1 szt. mikroskopu stereoskopowego warsztatowego.
Numer przetargu: GDDKiA. O.WA.D-3.241.97.2015
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia - 22.12.2015
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Okres gwarancji jakości - 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna w siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok.713 bądź na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Beata Misiewicz. tel.: +48 22 209 23 61, fax. +48 22 24 74;
- w sprawach merytorycznych P. Patryk Lis , tel.: +48 694 484 444
Termin składania ofert: 2015-11-04 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 04.11.2015r. godz. 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRECOPTIC Co. Wojciechowscy, Spółka Jawna
ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa
Cena: 353 502,00 zł/ brutto
Data udzielenia zamówienia: 16.11.2015r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 353 502,00 zł/ brutto
Oferta z najwyższa ceną: 353 502,00 zł/ brutto
drukuj