Liczba gości: 1612
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 26.10.2015R. - Wymiana pomostu rewizyjnego drewnianego na stalowy (ażurowy) mostu przez rzekę Wisła w m. Góra Kalwaria, droga krajowa nr 50 w km 179+400.
Opis przedmiotu zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 26.10.2015R. - Wymiana pomostu rewizyjnego drewnianego na stalowy (ażurowy) mostu przez rzekę Wisła w m. Góra Kalwaria, droga krajowa nr 50 w km 179+400.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.83.2015
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 31.08.2016r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Okres gwarancji – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Monikę Bogusz tel. +48 22 209 23 91 fax. +48 (22) 810 94 13
- w sprawach merytorycznych p. Adama Wiącka - tel. +48 22 209 23 29
Termin składania ofert: 2015-10-23 11:30:00
Miejsce składania ofert: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 26.10.2015R. - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 729, 23.10.2015r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOMOST Sp. z o.o., ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia Górna
Cena: 896 766,16 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 25.11.2015r.
Liczba otrzymanych ofert: 11
Oferta z najniższą ceną: 896 766,16 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 1 920 046,14 zł brutto
drukuj