Liczba gości: 1196
Data wszczęcia postępowania: 2015-08-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu elewacji budynków w Rejonie i Obwodzie Drogowym w Bożej Woli.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu elewacji budynków w Rejonie i Obwodzie Drogowym w Bożej Woli.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.54.2015
Termin realizacji: TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 80 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 95%
b) „Termin realizacji ” – 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok.714 bądź na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych Panią Joannę Gomoradzką, pokój 714 tel. +48 22 209 24 63 , fax. +48 22 810 03 27;
- w sprawach merytorycznych Pana Andrzeja Kaliszuka - tel. +48 22 209 23 77.
Termin składania ofert: 2015-08-24 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok.714
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Remontowo-Budowlane Dariusz Górecki
ul. Rembielińska 8A lok. 124, 03-343 Warszawa
Cena: 163 980,33 zł.
Data udzielenia zamówienia: 09-09-2015r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 163 980,33 zł.
Oferta z najwyższa ceną: 225 599,11 zł
drukuj