Liczba gości: 1608
Data wszczęcia postępowania: 2015-06-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z siedzibą w m. Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35C, z podziałem na 11 zadań
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z siedzibą w m. Opacz Kolonia, ul. Środkowa 35C, z podziałem na 11 zadań:
Zadanie 1 – Rejestrator temperatury do komór przeznaczonych do badania mrozoodporności kruszyw i betonu
Zadanie 2 – Szkło laboratoryjne
Zadanie 3 – Igły do penetrometru
Zadanie 4 – Termometry, pirometry, stopery
Zadanie 5 – Zestaw szczelinomierzy, lupa, liniał krawędziowy, przymiar liniowy
Zadanie 6 – Formy do próbek betonowych
Zadanie 7 – Termohigrometry naścienne
Zadanie 8 - Planograf
Zadanie 9 – Elektroniczny miernik grubości powłok
Zadanie 10 – Przyczepy do przechowywania próbek betonowych
Zadanie 11 – Kabiny dźwiękoszczelne do ubijaków Marshalla
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.42.2015
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia:
Zadanie 1 – 30 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie 2 – 30 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie 3 – 60 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie 4 – 45 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie 5 – 20 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie 6 – 45 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie 7 – 30 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie 8 – 120 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie 9 – 30 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie 10 – 90 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie 11 – 60 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Termin dostawy – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego oraz bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Agata Zielińska, pokój 713 tel. +48 22 209 23 61, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach merytorycznych P. Łukasz Podobas, tel.: +48 (22) 701 50 21.
Termin składania ofert: 2015-07-03 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 01.07.2015r., godz. 11:30
Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 02.07.2015r., godz. 11:30
Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 03.07.2015r., godz. 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 4, Zadania 5 i Zadania 9, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 7, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączeniu
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie 1 - Leszek Minich UNI - MORS, ul. Pedagogiczna 14, 05-840 Brwinów,
Zadanie 2 - Zbigniew Bartczak Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe CHEMLAND, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński
Zadanie 3 - VIATECO - Sp. z o. o., ul. Krakowska 1, 40-391 Katowice,
Zadanie 6 - TOROPOL Sp. z o. o., ul. Czarna Droga 29, 03-620 Warszawa,
Zadanie 8 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe OMEGA Sp. z o. o., ul. Piastowska 63A, 80-363 Gdańsk,
Zadanie 10 - Leszek Minich UNI - MORS, ul. Pedagogiczna 14, 05-840 Brwinów
Cena: Zadanie 1 - 22 987,00 zł/brutto,
Zadanie 2 - 5 748,13 zł/brutto,
Zadanie 3 - 6 150,00 zł/brutto,
Zadanie 6 - 20 608,65 zł/brutto,
Zadanie 8 - 49 569,00 zł/brutto,
Zadanie 10 - 107 983,00 zł/brutto,
Zadanie 11 - 9 840,00 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: Zadanie 1 - 30.07.2015r.,
Zadanie 2 - 27.05.2015r.,
Zadanie 3 - 30.07.2015r.,
Zadanie 6 - 30.07.2015r.,
Zadanie 8 - 03.08.2015r.,
Zadanie 10 - 30.07.2015r.,
Zadanie 11 - 30.07.2015r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie 1 - 4 oferty
Zadanie 2 - 3 oferty
Zadanie 3 - 1 oferta
Zadanie 6 - 1 oferta
Zadanie 8 - 1 oferta
Zadanie 10 - 4 oferty
Zadanie 11 - 3 oferty
Oferta z najniższą ceną: Zadanie 1 - oferta nr 9
Zadanie 2 - oferta nr 3
Zadanie 3 - oferta nr 13
Zadanie 6 - oferta nr 7
Zadanie 8 - oferta nr 1
Zadanie 10 - oferta nr 5
Zadanie 11 - oferta nr 7
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie 1 - oferta nr 11
Zadanie 2 - oferta nr 2
Zadanie 3 - oferta nr 13
Zadanie 6 - oferta nr 7
Zadanie 8 - oferta nr 1
Zadanie 10 - oferta nr 13
Zadanie 11 - oferta nr 13
drukuj