Liczba gości: 1623
Data wszczęcia postępowania: 2013-02-18
Zamawiający: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Płatnik dla przedmiotowego zamówienia: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Kontynuacja zarządzania Projektem „Budowa skrzyżowania na ulicy Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie m. Mory wraz z budową ul. Gierdziejewskiego (połączenie dzielnicy Warszawa Ursus z dzielnicą Warszawa Bemowo) i budowa wiaduktu nad torami linii kolejowej PKP Warszawa – Poznań” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Kontynuacja zarządzania Projektem „Budowa skrzyżowania na ulicy Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie m. Mory wraz z budową ul. Gierdziejewskiego (połączenie dzielnicy Warszawa Ursus z dzielnicą Warszawa Bemowo) i budowa wiaduktu nad torami linii kolejowej PKP Warszawa – Poznań” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.
Numer przetargu: 14/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie uwzględniającym zakończenie robót objętych nadzorem. Szacuje się, że czas realizacji Usługi, wynosił będzie 3 miesiące licząc od daty rozpoczęcia Usługi, tj: 3 miesiące w okresie wykonywania robót

Termin 3 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od okresu realizacji robót nad którymi sprawowany będzie nadzór, dlatego w zależności od potrzeb może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

Data rozpoczęcia realizacji Usługi zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej na 3 dni przed Datą rozpoczęcia realizacji Usługi.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena- 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna w siedzibie Zamawiającego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, w pok. 713, VII piętro.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
– w sprawach proceduralnych Anna Cybulska – tel. +48 (22) 209 23 62,
fax. +48 (22) 209 24 74; e-mail: acybulska@gddkia.gov.pl
- w sprawach merytorycznych Bartosz Bałdyga - tel. +48 (22) 209 23 50,
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego tj.: GDDKiA Oddział w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, w pokoju 713, VII piętro, w terminie do dnia 26.02.2013 r., do godziny 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
- ECMG GmbH, Zelinkagasse 10,1010Wiedeń - Lider;
- IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp.zo.o., ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław – Partner
Cena: 549 810,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 14.03.2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferta
Oferta z najniższą ceną: 549 810,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 549 810,00 zł brutto
drukuj