Liczba gości: 1419
Data wszczęcia postępowania: 2013-01-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. Mińska25
Przedmiot zamówienia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów obsługiwanych przez Oddział w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na terenie województwa mazowieckiego.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów obsługiwanych przez Oddział w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na terenie województwa mazowieckiego.
Numer przetargu: 7/2013
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl; w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (10.00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza p. Joannę Gomoradzką do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych tel. 22 323 11 24 fax 22 323 10 01 zaś w sprawach merytorycznych p. Aleksandrę Kalinowską tel. 22 323 13 45.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska25, VII piętro, pokój 714 do dnia 12.03.2013 r. do godz. 09:30.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Zamawiający działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
drukuj