Liczba gości: 1614
Data wszczęcia postępowania: 2012-12-18
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Warszawie
03-808 WARSZAWA
ul. MIŃSKA 25
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych i gospodarczych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych i gospodarczych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku SIWZ pt. „Opis przedmiotu zamówienia”.
Numer przetargu: 128/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: Realizacja zamówienia przewidywana jest sukcesywnie w okresie 36 miesięcy od podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty wymienionej w § 3 ust. 1 istotnych postanowień umowy – w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa lub za pobraniem pocztowym (20,00PLN + koszt przesyłki)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Wanda Osuch, p.714, tel. (22) 323-11-24, fax. (022) 323-10-01
- w sprawach merytorycznych: p. Danuta Cieszyńska – pokój 722, telefon +48 22-323-11-51,
Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińka 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pokój 714, do dnia 28.01.2013 r. do godz. 09:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pismo GDDKiA-O/WA/R.2/W.O./57/2013 z dnia 08.02.2013 r.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Andrzej Zagańczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe UNIVERMAX, 05-825 Grodzisk Maz., ul. Lutniana 2
Cena: 1 034 259,84 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 19.02.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: oferta nr 2 - 1 034 259,84 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: oferta nr 1 - 1 044 936,26 zł brutto
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj