Liczba gości: 1823
Data wszczęcia postępowania: 2012-12-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli.
Numer przetargu: 130/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia:
a) na roboty interwencyjne i liniowe od daty podpisania umowy przez 36 miesięcy,
b) na ogrodzenia dróg i ekrany akustyczne od zakończenia trwającej umowy tj. od dnia 22-06-2014r. do terminu określonego w punkcie a).
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl, w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (20.00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach proceduralnych: p. Joanna Gomoradzka - telefon: +48 22 323 11 24, faks: +48 22 323 10 01; w sprawach merytorycznych: p. Ewa Kierlańczyk, telefon +48 22 323 11 65
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro 7 pokój 714 do dnia 28-12-2012 r. do godz. 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum Firm:
1. Lider: DRÓG-POL Roboty Drogowe i
Remontowo-Budowlane,
ul. Zachodnia 30B/6, 05-300 Mińsk Maz.
2. Partner: DRO-MET Roboty Ziemne i Drogowo
Budowlane
ul. Zachodnia 30B/6, 05-300 Mińsk Maz.
Cena: 4.862.551,50 zł
Data udzielenia zamówienia: 06-02-2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: 3 572 067,60 zł
Oferta z najwyższa ceną: 6 220 571,68 zł
drukuj