Liczba gości: 1175
Data wszczęcia postępowania: 2012-11-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, w tym:
- dostawa komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem (PC) 23 szt.,
- komputerów przenośnych (notebook) z oprogramowaniem 8 szt.;
Numer przetargu: 124/2012
Termin realizacji: do 14 dni od dnia podpisania umowy
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl, w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (10.00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach proceduralnych: p. Joanna Gomoradzka - telefon: +48 22 323 11 24, faks: +48 22 323 10 01; w sprawach merytorycznych: p. Jacek Mazur telefon: +48 694 484 427
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro 7 pokój 714 do dnia 06-12-2012r. do godz 09:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COMP DATA Sp. z o.o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 134a
Cena: 158 079,60 Pln
Data udzielenia zamówienia: 10-12-2012r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 158 079,60
Oferta z najwyższa ceną: 158 079,60
drukuj