Liczba gości: 1605
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17
REGON :017511575-00108, NIP :113-20-97-244
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Przasnyszu.
Opis przedmiotu zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Przasnyszu
Numer przetargu: 109/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro,pok. 713)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych Panią Annę Cybulską, pokój 713, tel. (22) 323 12 60 fax.
(22) 323 11 17;
- w sprawach merytorycznych Panią Ewę Kierlańczyk, tel. +48 22 323 11 65.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 713 (VII piętro), w terminie do 06.11.2012 roku, do godziny 10:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna,
ul. Gołymińska 14, 06-300 Przasnysz;
Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo- Rolna,
ul. Parkowa 3, 06-425 Karniewo
Cena: 2 664 825,30 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 14.12.2012
Liczba otrzymanych ofert: 6ofert
Oferta z najniższą ceną: 2 664 825,30 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 4 397 745,00 zł brutto
drukuj