Liczba gości: 1430
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wymiana dylatacji bitumicznych na mostach utrzymywanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia: Wymiana dylatacji bitumicznych na mostach utrzymywanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie
Numer przetargu: 95/2012
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego - GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach proceduralnych: p. Beata Misiewicz - telefon: +48 22 323 15 16, faks: +48 22 323 15 17; w sprawach merytorycznych: p. Sławomir Wakuła, telefon +48 22 323-12-69.
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego - GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro VII, pokój 729, w terminie do 24.10.2012r. do godz. 10:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę Tarcopol Sp. z o.o., ul. Składowa 16, 27-200 Starachowice z ceną 522 036,60 zł.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TARCOPOL Sp. z o. o.
ul. Składowa 16
27-200 Starachowice
Cena: 424 420,00 (netto)
Data udzielenia zamówienia: 13.11.2012
Liczba otrzymanych ofert: Złożono - 2 oferty
Oferta z najniższą ceną: Oferta nr 1 - 424 420,00 PLN (netto)
Oferta z najwyższa ceną: Oferta nr 2 - 519 592,00 PLN (netto)
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj