Liczba gości: 2216
Data wszczęcia postępowania: 2012-09-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi,
ul. Roosevelta 9,
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7.
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego FS LUBLIN i koparko-spycharki BIAŁORUŚ
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego m-ki FS Lublin
i koparko-spycharki Białoruś”:
Część 1. sprzedaż samochodu osobowego m-ki FS Lublin typ A 1801 H
Nr rej. SAL 4593, rok produkcji 1995, przebieg ok. 322 tys. km, brak przeglądu rejestracyjnego.
Cena wywoławcza 1.000,00 zł brutto
Część 2. sprzedaż koparko-spycharki „Białoruś”, typ PE-08, nr fabryczny 8293053,rok produkcji 1982
Cena wywoławcza 3.600,00 zł brutto
Numer przetargu: 18/2012/RW
Wadium: wadium w wysokości :
- część 1: dla samochodu FS Lublin - 100,00 zł
- część 2: dla koparko-spycharki - 360,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): warunki przetargu - na stronie www.archiwum.gddkia.gov.pl i w siedzibie GDDKiA - Rejonu w Wieluniu ul. Fabryczna 7.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Teresa Kmiecik
Miejsce składania ofert: do 12.10.2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie GDDKiA - Rejonu w Wieluniu ul. Fabryczna 7 pokój Nr 4.
Miejsce otwarcia ofert: w dniu 12.10.2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie GDDKiA - Rejonu w Wieluniu ul. Fabryczna 7 pokój Nr 3.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna:
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: w części 1: nie złozono żadnej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: częśc 1: Nie złożono żadnej oferty częśc 2: Wybrano ofertę Tomasza Nikodemskiego, Wieluń, Os. Wyszyńskiego 10/45 za cenę 3700,00 złotych brutto.
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: częśc 1: Postępowanie unieważniono
  częśc 2: Tomasz Nikodemski, Wieluń, Os. Wyszyńskiego 10/45 za
  Cena: 3700,00 złotych brutto (najwyższa cena).
  Data udzielenia zamówienia: 23.10.2012.
  Liczba otrzymanych ofert: częśc 1: 0
  Częśc 2: 4
  Oferta z najniższą ceną: 3666,00 PLN
  Oferta z najwyższa ceną: 3700,00 PLN
  wielun@gddkia.gov.pl drukuj