Liczba gości: 1743
Data wszczęcia postępowania: 2012-08-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wywóz i utylizacja zanieczyszczonego gruntu z ciągu głównego S-2 w km 461+800 do 461+930 w ramach budowy drogi ekspresowej S2 węzeł Konotopa - węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko - węzeł Marynarska S79 Etap III. Południowa Obwodnica Warszawy S2 odcinek 456+240 do km 466+684
Opis przedmiotu zamówienia: Wywóz i utylizacja zanieczyszczonego gruntu z ciągu głównego S-2 w km 461+800 do 461+930 w ramach budowy drogi ekspresowej S2 węzeł Konotopa - węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko - węzeł Marynarska S79 Etap III. Południowa Obwodnica Warszawy S2 odcinek 456+240 do km 466+684
Numer przetargu: 85/2012
Termin realizacji: 30 dnia od daty podpisania umowy
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100 % cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego lub
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro 7 pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych Pan Sebastian Chada, pokój 713, tel. (22) 870 65 49 fax.
(22) 323 11 17;
- w sprawach merytorycznych Pan Andrzej Szewczyk - telefon +48 22 323 17 73
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
piętro 7, pokój 713
W terminie do 17.09.2012 do godz. 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm: Kamil Sasin SAS-BUD, 05-822 Milanówek, ul. Chopina 24, Teresa Sasin P.P.H.U. SAS-TRANS-POL, 05-822 Milanówek, ul. Literacka 12a
Cena: 431 471,70 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 03.10.2012r.
Liczba otrzymanych ofert: 3 oferty
Oferta z najniższą ceną: 431 471,70 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 6 472 075,50 zł brutto
drukuj