Liczba gości: 1872
Data wszczęcia postępowania: 2012-06-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - ul Rossevelta 9
NIP 725-17-13-273
prowadzacy postepowanie : Rejon w Sieradzu 98-200 Sieradz ul Wojska Polskiego 13
tel 43 827-17-91
Przedmiot zamówienia: Nieograniczony pisemny przetarg w drodze zbierania ofert na zbycie drewna z wycinki drzew z budowy S-8 oraz pozyskanego z wycinki drzew przydroznych składowanego na Obwodzie Drogowym w Brzezniu z podziałem na 8 częsci - II postepowanie
Opis przedmiotu zamówienia: zbycie drewna z wycinki drzew z budowy S-8 oraz pozyskanego z wycinki drzew przydroznych składowanego na Obwodzie Drogowym w Brzezniu z podziałem na 8 częsci
Numer przetargu: 9.Z-16.Z.2012
Termin realizacji: wywozu drewna należy dokonac w ciągu 1 m-ca od daty podpisania ofert.
Wadium: część 1 - kwota 3 800,00 zł
część 2 - kwota 6 500,00 zł
część 3 - kwota 320,00 zł
część 4 - kwota 11 300,00 zł
część 5 - kwota 950,00 zł
część 6 - kwota 900,00 zł
część 7 - kwota 1 750,00 zł
część 8 - kwota 630,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa zaoforawana cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ - Warunki Przetargu dla Oferentów mozna otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Rejonu w Sieradzu adres 98-200 Sieradz ul.Wojska Polskiego 13 lub pobrac ze strony internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Kierownik Rejonu w Sieradzu mgr inż.Jarosław Tomczyk tel 43 827-17-91 kom.600 887 226
Miejsce składania ofert: oferty nalezy złożyć w sekretariacie Rejonu w Sieradzu adres: 98-200 Sieradz ul.Wojska Polskiego 13 do dnia 4.07.2012 do godz.10:00
Miejsce otwarcia ofert: otwarcie ofert nastapi w terminie j.w o godz.10:05
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: Postepowanie uniewazniono w czesci : 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 8 z powodu braku ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wybrano oferte : ofera Nr 1 firmy GLOBAL - Sandra Wróblewska Kaszewice ul.Wieluńska 28 na zadaniu Nr 4 za cenę : 210 264,60 zł brutto i na zadaniu Nr 7 - za cene: 32 686,20 zł brutto.
Cena: GLOBAL - Sandra Wróblewska Kaszewice ul.Wieluńska 28
Data udzielenia zamówienia: 11.07.2012
Liczba otrzymanych ofert: zadanie 4 - 1 oferta ; zadanie 7 - 1 oferta
Oferta z najwyższa ceną: ofera Nr 1 firmy GLOBAL - Sandra Wróblewska Kaszewice ul.Wieluńska 28
sieradz@gddkia.gov.pl drukuj