Liczba gości: 1723
Data wszczęcia postępowania: 2012-06-08
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Sieradzu ul.Wojska Polskiego 13 98-200 Sieradz
tel. 43-827 17 91 , fax 43 822 51 40
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku nr 6 /węzeł Łask - węzeł Róża/ od Km 174+200 do Km 183+350 oraz drewna pozyskanego na odcinku nr 7 /węzeł Dobroń - węzeł Róża/ od km 76+478 do km 79+350
- z podziałem na 22 części
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pochodzącego z pasa drogi krajowej S-8 odcinek 6 i 7, zgromadzonego na placu budowy drogi ekspresowej, z podziałem na części.
Numer przetargu: 8.Z-16.Z.2012
Termin realizacji: miesiąc od podpisania umowy
Wadium: wpłacenie wadium zgodnie z zapisami instrukcji
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Rejonu liub pobrać ze strony internetowej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: mgr inż.jarosław Tomczyk
Miejsce składania ofert: w siedzibie Rejonu w Sieradzu do 25.06.2012 godz 10:00
Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Rejonu w Sieradzu do 25.06.2012 godz 10:05
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie unieważniono z powodu - nie złożono żadnej oferty
sieradz@gddkia.gov,pl drukuj