Liczba gości: 2108
Data wszczęcia postępowania: 2012-05-22
Zamawiający: Zbywający : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Roosevelta 9, NIP 725-17-13-273
prowadzacy sprawę : Rejon w Sieradzu
Przedmiot zamówienia: nieograniczony pisemny przetatrg ofertowy dotyczący : sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku : Węzeł Złoczew - Węzeł Sieradz –Południe: odcinek 4 od Km 120+921 do Km 140+552 oraz drewno z wycinki drzew przydrożnych zgromadzone na Obwodzie w Brzeźniu
- z podziałem na 8 części
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pochodzącego z pasa drogi krajowej Nr S-8 (odcinek 4 i drewna z wycinki drzew przydrożnych zgromadzonego na Obwodzie w Brzeźniu z podziałem na 8 części :
CZEŚĆ NR 1 - Nr Mygły I (sosna)
- drewno użytkowe - 350,84 m3 cena wywoławcza netto: 95 733 zł (VAT 23%)
- drewno opałowe - 61,91 m3 cena wywoławcza netto: 6 810 zł (VAT 8 %)


CZEŚC NR 2 - Nr Mygły II (sosna)
- drewno użytkowe- 578,44 m3 cena wywoławcza netto : 161 113 zł (VAT23%)
- drewno opałowe - 102,08 m3 cena wywoławcza netto : 11 228 zł (VAT 8 %)


CZEŚC NR 3 - Nr Mygły III (sosna)
- drewno użytkowe- 29,52 m3 cena wywoławcza netto : 6 848 zł (VAT 23%)
- drewno opałowe - 12,65 m3 cena wywoławcza netto : 1 391 zł (VAT 8 %)


CZEŚC NR 4 - Nr Mygły: IV Brzoza ; IV Osika ; Nr V liściaste twarde ; Nr VI Liściaste twarde ; Nr VII Liściaste twarde ; Nr VII Liściaste twarde ; Nr VIII Liściaste twarde ; Nr IX Liściaste twarde .
- drewno użytkowe - 785,71 m3 cena wywoławcza netto : 172 046,74 zł (VAT 23%)
- drewno opałowe - 900,56 m3 cena wywoławcza netto : 109 953,48 zł (VAT 8 %)


CZEŚĆ NR 5 - Nr Mygły X (sosna)
- drewno użytkowe - 69,62 m3 cena wywoławcza netto : 17 942 zł (VAT 23%)
- drewno opałowe - 46,41 m3 cena wywoławcza netto : 5 105 zł (VAT 8 %)


CZEŚC NR 6 - Nr Mygły XI (liściaste twarde)
- drewno użytkowe- 68,50 m3 cena wywoławcza netto : 14 199 zł (VAT23%)
- drewno opałowe – 75,71 m3 cena wywoławcza netto : 9 085 zł (VAT 8 %)


CZEŚC NR 7 - Nr Mygły XII (liściaste twarde) , Nr XIII (liściaste twarde)
- drewno użytkowe- 132,56 m3 cena wywoławcza netto : 25 961 zł (VAT 23%)
- drewno opałowe - 175,83 m3 cena wywoławcza netto: 19 591 zł (VAT 8 %)


CZEŚC NR 8 - Mygła – drewno z wycinki drzew przydrożnych (liściaste twarde i liściaste miękkie)
- drewno użytkowe- 51,92 m3 cena wywoławcza netto : 10 211 zł (VAT 23%)
- drewno opałowe - 63,45 m3 cena wywoławcza netto : 5 768 zł (VAT 8 %)
Numer przetargu: 1.Z-16.Z.2012
Termin realizacji: Wywozu drewna należy dokonać po podpisaniu umowy w okresie 1 miesiaca od daty wpłaty należności za drewno. Pozostawienie zakupionego drewna po upływie tego terminu wiązać się będzie z opłatami za składowanie, których wielkość zostanie określona
w umowie.
Wadium: część 1 - 7.500 zł
część 2 -12.800 zł
cześć 3- 600 zł
część 4- 20.000 zł
część 5 - 1.650 zł
część 6 - 1.640 zł
część 7 - 3.200 zł
częsc 8 - 1.130 zł
wyłącznie w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w
Banku Gospodarstwa Krajowego, nr 38 1130 1163 0014 7106 0720 0002.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Dopuszcza się oferty częściowe na jedną lub więcej części. Zostanie wybrana ta oferta,
której kwota brutto, /tzn. z podatkiem VAT/, łącznie za drewno użytkowe i opałowe, będzie najwyższa. (100% nawyższa zaoferowana cena)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ - Instrukcja dla Oferentów można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Rejonu w Sieradzu ul.Wojska Polskiego 13 (043)827 17 91 lub pobrać ze strony internetowej
www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Przedstawicielem ze strony „Sprzedającego” jest: mgr inż.Jarosław Tomczyk - kierownik Rejonu w Sieradzu (043) 827 17 91 kom. 600 887 226
Miejsce składania ofert: oferty należy złożyć w terminie do 11.06.2011 do godz 10:00 w sekretariacie Rejonu w Sieradzu ul.Wojska Polskiego 13 98-200 Sieradz
Miejsce otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rejonu w Sieradzu w dniu 11.06.2011 o godz 10:05 pokój nr 4
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: postępowanie unieważniono w dniu 12.06.2012
W wyznaczonym terminie t.j. do dnia 11.06.2012 do godz 10:00 nie wpłyneła żadna oferta
sieradz@gddkia.gov.pl drukuj