Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 355608-2016 z dnia 30-11-2016 - Warszawa
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 60 na odcinku Gołymin - Maków Mazowiecki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
Termin składania ofert/wniosków: 15-12-2016

Ogłoszenie nr 362525 - 2016 z dnia 2016-12-08 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 355608
Data: 30/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 1751157500108, ul. ul. Mińska  25, 03808   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 2092500, 22 2092360, e-mail awiercioch@gddkia.gov.pl, faks 22 6986045, 22 2092474.
Adres strony internetowej (url): www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 zadania polegającego na projektowaniu i budowie lub na projektowaniu i przebudowie min. 2 zatok autobusowych zlokalizowanych na drodze klasy min. G. b) osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: 1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót: wymagana liczba osób:1 Doświadczenie zawodowe: 1 zadanie w zakresie wykonania budowy/przebudowy odcinka drogi lub ulic klasy min. G obejmującego budowę lub przebudowę zatok autobusowych wraz z chodnikiem na stanowisku Kierownika Robót lub Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Robót Drogowych 2) osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektant branży drogowej wymagana liczba osób: 1 Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie przy realizacji 1 zadania obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę odcinka drogi lub ulic klasy min. G obejmującego budowę lub przebudowę zatok autobusowych wraz z chodnikiem na stanowiskach Głównego Projektanta Drogowego lub Projektanta Drogowego. Nie dopuszcza się łączenia wyżej wymienionych funkcji przez jedną osobę. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 zadania polegającego na projektowaniu i budowie, lub na projektowaniu i przebudowie, lub budowie, lub przebudowie, min. 2 zatok autobusowych zlokalizowanych na drodze klasy min. G. b) osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: 1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót: wymagana liczba osób:1 Doświadczenie zawodowe: 1 zadanie w zakresie wykonania budowy/przebudowy odcinka drogi lub ulic klasy min. G obejmującego budowę lub przebudowę zatok autobusowych wraz z chodnikiem na stanowisku Kierownika Robót lub Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Robót Drogowych 2) osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektant branży drogowej wymagana liczba osób: 1 Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie przy realizacji 1 zadania obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę odcinka drogi lub ulic klasy min. G obejmującego budowę lub przebudowę zatok autobusowych wraz z chodnikiem na stanowiskach Głównego Projektanta Drogowego lub Projektanta Drogowego. Nie dopuszcza się łączenia wyżej wymienionych funkcji przez jedną osobę. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nieZwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki