Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka


GDDKiA

 

Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-040/11

Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 12.09.2011 r.

Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 24.02.2012 r.

Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 04.07.2012 r.

Data podpisania Aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 27.05.2014 r.

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2013 r.

Całkowita wartość projektu: 1 928 070 164,18

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 33 817 877,44

 

Opis inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie odcinka drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej od Piotrkowa Trybunalskiego do Rawy Mazowieckiej, zlokalizowana została na terenie województwa łódzkiego i przebiegała przez obszary powiatów tj.: m. Piotrków Trybunalski, piotrkowski, tomaszowski oraz rawski.

 

Początek inwestycji zlokalizowany został na północ od Piotrkowa Trybunalskiego w km 324+772 drogi krajowej nr 8. Koniec inwestycji został usytuowany w km 386+000, na węźle drogowym „Rawa I”. Długość zrealizowanego odcinka wynosi 61,23 km.

 

Główne cele projektu:

Celem głównym projektu było dostosowanie istniejącego odcinka drogi krajowej nr 8 na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka do parametrów drogi ekspresowej. Osiągnięcie celu głównego pozwoliło na zrealizowanie celów pośrednich tj.: udrożnienie powiązań komunikacyjnych miast, przez które przebiega przedmiotowa droga z układem regionalnym oraz ponadregionalnym oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

 

Realizacja przedmiotowej Inwestycji przyczyniła się do uzyskania wielu korzyści społeczno – gospodarczych pozytywnie wpływających na funkcjonowanie lokalnej społeczności i podnoszenie poziomu konkurencyjności województwa łódzkiego.

 

Celami mierzalnymi ze społeczno – gospodarczego punktu widzenia są wskaźniki tj.: zwiększenie przepustowości i wynikające z tego oszczędności czasu użytkowników, redukcja liczby wypadków oraz oszczędności wynikające z eksploatacji pojazdów.

 

Przedmiotowy odcinek DK8 stanowi część drogi ekspresowej S8 będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN – T, łączącej aglomeracje: wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką, prowadzącej do przejścia granicznego z Litwą w Budzisku.

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:

 

Tytuł kontraktu:

Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku  Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000

 • Data podpisania umowy: 03.09.2009 r.
 • Numer umowy: 1/09/R/2009
 • Wykonawca: Konsorcjum firm:  ASTALDI S.p.A. (Lider) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o Mińsk Mazowiecki, Polska, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o, Polska, Przedsiębiorstwo usług technicznych Intercor Sp. z o.o., Technital S.p.A, Włochy.
 • Wartość: 1 734 280 953,06 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 33 miesiące i 14 dni.
 • Zaakceptowana zmiana terminu zakończenia Robót 27.09.2012 r.
 • Oddanie drogi do ruchu –  26.10.2012 r.
 • Data wystawienia Świadectwa Przejęcia - 25.10.2012 r.
 • Od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia trwał dwunastomiesięczny okres zgłaszania wad (do dn. 25.10.2013 r.)
 • Obecnie kontrakt znajduje się w okresie gwarancji.

Tytuł kontraktu:

Przygotowanie i Zarządzanie Programem Pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj- Zamówienie nr 2 – część 2

 • Data podpisania umowy: 05.06.2008 r.
 • Numer umowy: 2006/PL/16/C/PA/003-I-3
 • Wykonawca:  Jacobs Sp. z o.o.
 • Wartość: 16 237 616,84 EUR (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 72 miesiące od daty podpisania Umowy.