Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo - Białystok


GDDKiA

Nazwa Projektu: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo – Białystok
Nr projektu wg UoD: POIS.06.02.00-00-002/11
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 12.09.2011r.
Data podpisania aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 30.07.2012
Data podpisania aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 28.06.2013
Data podpisania aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 31.01.2014
Całkowita wartość projektu: 1 006 830 002,16 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 10 931 423,64 PLN

 

Opis inwestycji:
Przedmiotem inwestycji była rozbudowa istniejącej drogi krajowej nr 8 na odcinku Jeżewo- Białystok od km 614+850 do km 639+365 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (kilometraż podano wg stanu istniejącego). Długość rozbudowanego odcinka drogi ekspresowej wyniosła 22,20 km, a całkowita długość odcinka drogi objętego niniejszą inwestycją 24,515 km. Inwestycja zlokalizowana była w północno - wschodniej części Polski, w województwie podlaskim, na terenie powiatu białostockiego, gmin Tykocin i Choroszcz. Początek odcinka znajduje się w rejonie granicy gmin Kobylin Borzymy i Tykocin, a kończy w miejscowości Porosły, w gminie Choroszcz. Droga nr 8 należy do podstawowej sieci dróg w kraju, prowadzi od przejścia granicznego z Republiką Czeską w Kudowie-Zdroju do przejścia granicznego z Republiką Litewską w Budzisku.

 

Przebiega przez obszar pięciu województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego. Jest najdłuższą drogą krajową w Polsce. Na odcinku objętym niniejszym wnioskiem obsługuje ciężki ruch tranzytowy od granicy kraju w kierunku centrum, ruch gospodarczy w jej rejonie oraz znaczny ruch turystyczny w okresie letnim. Projekt był częścią zadania polegającego na przebudowie do parametrów drogi ekspresowej S8 odcinek Wyszków- Białystok, odc. Jeżewo - Choroszcz -Białystok, obw. m. Zambrów i m. Wiśniewo znajdującego się na liście projektów indywidualnych w ramach Priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działania 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pod numerem POIiŚ 6.2-4.

 

Głównymi celami projektu były:

- poprawa społecznej, ekonomicznej i przestrzennej spójności z krajami Unii Europejskiej na poziomie lokalnym i regionalnym,
- zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 115 kN,
- zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych,
- zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanej drogi,
- poprawa warunków ruchu (przepustowość, zmniejszenie strat czasu),
- zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi,

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
Tytuł kontraktu:
Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo - Białystok

 • Data podpisania umowy: 12.08.2009 r.
 • Numer umowy: 21/D/2009
 • Wykonawca: Konsorcjum firm:  Mota-Engil Polska S.A. (lider), Mota-Engil, Engenharia e Construcao S.A. (partner), Strabag Sp. z o.o. (partner), Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość:  679 935 246,75 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia
 • Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem w dniu 18.08.2012 r.
 • Świadectwo Przejęcia zostało wystawione przez Inżyniera Kontraktu w dniu 12.09.2012 r.
 • W dniu 12.09.2012 r. droga została oddana do ruchu.

Tytuł kontraktu:
Przygotowanie i Zarządzanie Programem Pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj- Zamówienie nr 2 – część 1

 • Data podpisania umowy: 02.06.2008 r.
 • Numer umowy: 2006/PL/16/C/PA/003-I-2
 • Wykonawca:  Halcrow Group Sp. z o.o.
 • Wartość:  6 188 816 EUR (netto)
 • Czas realizacji zgodnie z umową: 72 miesiące od daty podpisania Umowy.