Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych w pasie drogi krajowej nr 16 na odcinku obwodnicy Olsztyna

Zgodnie z Art. 39 ust. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz Art.62 pkt 4 lit. e ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. NR 106, poz. 675), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje o zamiarze budowy obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16.Lokalizacja kanału:

Kanał technologiczny zlokalizowany będzie wzdłuż projektowanej obwodnicy Olsztyna od początku opracowania – przed węzłem Olsztyn Zachód (na istniejącej dk 16 - okolice miejscowości Kudypy) do węzła Wójtowo - za węzłem (na istniejącej dk 16 – koniec opracowania). Łączna długość kanału wynosi ok. 28 km. Przebieg Obwodnicy Olsztyna dostępny jest na stronie projektu pod adresem http://www.olsztyn.obwodnica.com oraz w siedzibie Oddziału w pokoju 311 (tel. 89-5212809).

 

Zakres wolnych zasobów w kanale:

Kanał technologiczny projektowany będzie w oparciu o potrzeby Zarządcy drogi i zapotrzebowanie określone w przyjętych wnioskach o udostępnienie kanału.

 

 

Podstawowe parametry techniczne kanału:

Uzależnione będą od ilości zgłoszonych wniosków o udostępnienie kanału i zajętością terenu
w granicach projektowanych linii rozgraniczających inwestycję.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  Oddziału
w Olsztynie, ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn w terminie 21 dni od chwili ukazania się ogłoszenia.

 

 

Wymagania formalne  dotyczące ofert oraz kryteria składania ofert

W składanych ofertach należy zawrzeć informację o rodzaju infrastruktury i jej parametrach pozwalających określić przestrzeń niezbędną w kanale), długość odcinka (od punktu X do punktu Y) oraz  inne niezbędne informacje, pomocne w prawidłowej ocenie oferty.

Zarządca drogi zastrzega pierwszeństwo dla umieszczenia w kanale linii światłowodowych przeznaczonych na  potrzeby dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych.  

Podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej zobowiązane są dołączyć dokument poświadczający pełnienie działalności z zakresu użyteczności publicznej.

Składający ofertę dołączy oświadczenie o znajomości uregulowań prawnych związanych
z przedmiotem określonym niniejszym ogłoszeniem.