Wymagane oświadczenia


Uprzejmie informujemy, że na pozycję "Wymagane oświadczenia", stanowiącą integralną część każdego ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy (z wyłączeniem ogłoszeń o konkursach na wyższe stanowiska i ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy poza korpusem służby cywilnej), składają się następujące oświadczenia:


- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru,

Wymagane oświadczenia znajdują się w załączniku poniżej: