Generalny Pomiar Ruchu 2000


Generalny Pomiar Ruchu w 2000 roku został przeprowadzony na aktualnej sieci dróg krajowych administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, z wyłączeniem miasta Warszawa.

 

Rejestracja ruchu odbywała się sposobem ręcznym przez przeszkolonych obserwatorów w 1464 punktach pomiarowych. Rejestracji podlegały wszystkie pojazdy samochodowe korzystające z dróg publicznych (w podziale na 7 kategorii) oraz rowery i pojazdy zaprzęgowe.

Całoroczny cykl pomiarowy w 2000 roku składał się z 9 dni pomiarowych. Czas trwania pomiaru dziennego w każdym z dni pomiarowych był zależny od typu punktu pomiarowego i wynosił 16 lub 8 godzin. W punktach, w których pomiar dzienny wykonywano w ciągu 16 godzin, przeprowadzono ponadto dwa pomiary nocne. W pozostałych punktach pomiarów nocnych nie przeprowadzano.

 

Na podstawie danych uzyskanych z pomiarów przeprowadzono obliczenia i określono następujące podstawowe parametry ruchu:

  • średni dobowy ruch w roku (SDR) i rodzajową strukturę ruchu w punktach pomiarowych,
  • obciążenie ruchem sieci dróg krajowych ogółem w kraju i poszczególnych województwach, z uwzględnieniem podziału funkcjonalnego dróg,
  • obciążenie ruchem sieci dróg krajowych z uwzględnieniem podziału dróg na klasy techniczne.

Poza obliczeniem podstawowych parametrów ruchu wykonano obliczenia analityczne dotyczące:

  • długości dróg w przedziałach obciążeń średnim dobowym ruchem samochodowym,
  • rozkładu ruchu na sieci drogowej,
  • rozwoju ruchu w latach 1995-2000.

Wyniki GPR 2000

Wyniki GPR 2000 przedstawiono poniżej w postaci średniego dobowego ruchu
w poszczególnych punktach pomiarowych. Dołączono również tabelę z wykazem wszystkich odcinków pomiarowych GPR 2000.

Synteza GPR 2000

W poniższym dokumencie przedstawiono syntezę wyników Generalnego Pomiaru

Ruchu w 2000 roku na drogach krajowych:

Wytyczne GPR 2000

Wytyczne Generalnego Pomiaru Ruchu 2000 zawierały opis metody przeprowadzenia pomiaru, organizację pomiaru oraz instrukcję sposobu przeprowadzenia GPR 2000. Wytyczne zostały Opracowane na zlecenie GDDKiA przez „Transprojekt-Warszawa
Sp. z o.o.”. Poniżej wspomniany dokument: