Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi krajowej DK 28, w km 296+165 w m. Tyrawa Wołowska


Zgodnie z art. 62 pkt.4. lit. e. Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U z 2010r, nr 106, poz. 675) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie informuje o zamiarze przebudowy mostu przez rzekę Tyrawka w miejscowości Tyrawa Wołoska w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka - Gr. Państwa, w km 296+165. Lokalizacja obiektu zgodnie z załączonymi planem orientacyjnym.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie w/w drogi krajowej mogą składać pisemne wnioski na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Rzeszowie

ul. Legionów 20

35-959 Rzeszów

Rys. nr 1 Plan orientacyjny

GDDKiA