Unieważnienie rozstrzygnięcia przetargu na szesnastkę

Wykonując wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie unieważniła w dniu 13 stycznia 2011 r. rozstrzygnięcie przetargu na budowę odcinka drogi krajowej nr 16 Biskupiec – Borki Wielkie.Sąd Okręgowy w Olsztynie nakazał również unieważnienie odrzucenia oferty jednego z wykonawców oraz wykonanie ponownej oceny ofert z udziałem odrzuconego wykonawcy. W tym celu wezwaliśmy wszystkich oferentów, którzy brali udział w przetargu do oświadczenia o ważności złożonych wcześniej ofert i wniesienia wadium. Niezwłocznie, po otrzymaniu oświadczeń oraz wadiów, GDDKiA dokona ponownej oceny ofert. Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie spowoduje opóźnienie w realizacji inwestycji o ok. 4-5 miesięcy.

 

Dotychczasowy wykonawca, polsko-hiszpańskie konsorcjum czterech firm, w związku z nieważnością umowy na budowę drogi może jedynie domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z zawartym kontraktem. Może wziąć również udział w ponownej ocenie ofert.

 

W przetargu na budowę ośmiokilometrowego odcinka szesnastki z Biskupca do Borek Wielkich startowało 13 firm i konsorcjów. Czterech wykonawców złożyło oferty cenowe  dużo niższe od szacunków wynikających z kosztorysu inwestorskiego, dlatego poprosiliśmy ich o uzasadnienie tzw. rażąco niskiej ceny. Konsorcjum, które proponowało najniższą cenę, tj. 146.518.685,97 zł nie przedstawiło wiarygodnego uzasadnienia wyjaśniającego, jak za oferowaną kwotę chce wybudować drogę, dlatego ich oferta została odrzucona. Wybrano drugą w kolejności ofertę konsorcjum, które zaoferowało wykonanie robót za kwotę 149.860.434,28 zł.

 

Odrzucony wykonawca złożył protest, który został rozstrzygnięty na jego niekorzyść. Na rozstrzygnięcie protestu wykonawca złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Wyrok KIO podtrzymał naszą decyzję, w związku z czym przekazaliśmy dokumentację do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

5 października 2010 r. odrzucony wykonawca złożył do Sądu Okręgowego w Olsztynie skargę na decyzję KIO. Złożenie skargi nie wstrzymało kontroli Prezesa UZP i po jej zakończeniu mogliśmy podpisać w dniu 17 listopada 2010 r. z wybranym przez nas wykonawcą umowę na budowę odcinka drogi krajowej nr 16 od Biskupca do Borek Wielkich.

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 9 grudnia 2010 r. unieważnił wyrok Krajowej Izby Odwoławczej potwierdzający rozstrzygnięcie przetargu i nakazał Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wykonanie ponownej oceny ofert.

 

Zobacz rejestr złożonych ofert