S19 Kraśnik – granica województwa

oddział: Lublin

długość – ok. 35 km

obecny etap – realizacja P&BEtap zrealizowany:

15.04.2010 r. – posiedzenie KOPI, dla odcinka od w. Słodków do granicy woj. lubelskiego, rekomenduje wariant W2 do dalszych opracowań.

Październik 2010 r. - dla odcinka granica województwa lubelskiego i podkarpackiego – Nisko (węzeł Zapacz bez węzła) uzyskano rekomendację dla wariantów: WS5, WS6, WS6/6D,WS7 i WS8 które należy poddać szczegółowej analizie na etapie dalszych prac projektowych tj. Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe Etap II (STEŚ II) związanych z opracowaniem koncepcji programowej drogi ekspresowej S19.

Grudzień 2011 r. - opracowano Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe Etap II (STEŚ II) drogi ekspresowej S19 dla odcinka granica województwa lubelskiego i podkarpackiego - Nisko (węzeł Zapacz bez węzła) dla wariantów: WS5, WS6, WS7, WS8 i WS9 (dawne oznaczenie WS6/6D).

12.10.2011 r. – złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (kompleksowo dla zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 granica państwa - Białystok - Lublin - Nisko - Rzeszów - Barwinek - granica państwa, na odcinku koniec obwodnicy m. Lublin - granica woj. lubelskiego i podkarpackiego. Wariantem rekomendowanym do wydania decyzji jest wariant WWU z rozwiązaniem węzła Strzeszkowice według wariantu dodatkowego (dla części A), wariant 1 (dla obwodnicy Kraśnika), wariant 2 z przełożeniem rzeki Białki wg wariantu C (dla części B).

Wniosek do RDOŚ

 

Po analizie zmieniono wariant rekomendowany dla części B. W efekcie wariantem rekomendowanym do wydania decyzji jest wariant WWU z rozwiązaniem węzła Strzeszkowice według wariantu dodatkowego (dla części A), wariant 1 (dla obwodnicy Kraśnika), wariant W2 od km 362+784 do km 393+850, przejście wariantu W2 w wariant W3 (od km 393+850 wariantu W2 do km 394+330 wariantu W3), wariant W3 od km 394+330 do granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego (dla części B).  

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko - streszczenie w języku niespecjalistycznym

 

17.12.2013 r. – wydano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla S19 od końca obwodnicy m. Lublin do granicy woj. lubelskiego i podkarpackiego dla wariantów rekomendowanych: wariant WWU z rozwiązaniem węzła Strzeszkowice według wariantu dodatkowego (dla części A), wariant 1 (dla obwodnicy Kraśnika), wariant W2 z przejściem w wariant W3 do granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego (dla części B).

 

Decyzja środowiskowa

 

31.03.2014 r. - ogłoszono przetarg na opracowanie Koncepcji Programowej dla odcinka od końca obwodnicy Lublina do granicy z woj. podkarpackim.

28.08.2015 r. - ogłoszono przetarg w trybie projektuj i buduj.

17.07.2014 r. - podpisano umowę na opracowanie Koncepcji Programowej dla odcinka od końca obwodnicy Kraśnika do granicy województwa lubelskiego. Wykonawcą jest firma Transprojekt Gdańsk. Wartość umowy 2 469 298,80 zł, termin realizacji etapu I (wykonanie dokumentacji projektowej w stadium KP) 12 miesięcy, dla etapu II (wprowadzenie zmian z posiedzień ZOPI i KOPI) 12 miesięcy przy czym ten okres może ulec skróceniu lub wydłużeniu.

06.07.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, na którym rozpatrywano wykonaną Koncepcje Programową.

23.09.2016 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdził Protokołu z posiedzenia KOPI.

Zarządzeniem nr 18 z dnia 19.10.2016 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad powierzył Oddziałowi w Rzeszowie GDDKiA zadanie przygotowania i realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku granica województwa lubelskiego i podkarpackiego – Nisko (węzeł Zapacz – bez węzła) na odcinku realizacyjnym węzeł Lasy Janowskie (dawniej Łążek Ordynacki) – Zdziary wraz z infrastruktura techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” o długości ok. 1,96 km, w części zlokalizowanej na obszarze działania Oddziału w Lublinie GDDKiA. 

30.10.2017 r. – podpisano umowy na realizację: Kraśnik Południe do węzła Janów Lubelski Północ (długość ok. 18 km) zrealizuje konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za blisko 390 mln zł. Obwodnicę Janowa Lubelskiego (ok. 7 km) zaprojektuje i zbuduje firma Mota-Engil Central Europe za 148,5 mln zł. Odcinek od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie (ok. 8 km) zrealizuje konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za 183,6 mln zł.

31.08.2018 r. – złożono wnioski o wydane decyzji ZRID dla odcinków: Kraśnik Południe do węzła Janów Lubelski Północ, obwodnica Janowa Lubelskiego i Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie.

24.05.2019 r. – wydano decyzję ZRID dla odcinka Kraśnik Południe do węzła Janów Lubelski Północ.

 

Etap w trakcie realizacji:

- realizacja P&B

 

 

 Strony internetowe kontraktów:

 

II. Opis inwestycji

 

Przebieg drogi:

Początek odcinka pokrywa się z obecnym przebiegiem DK19 w miejscu włączenia obwodnicy Kraśnika. Dalej trasa omija miejscowości: Polichna, Modliborzyce i Janów Lubelski (w wariancie preferowanym wykorzystując projektowaną wcześniej obwodnicę tego miasta) i przechodzi przez kompleks Lasów Janowskich omijając Łążek Ordynacki by po przekroczeniu granicy województw dojść do w. Zapacz koło Niska. Droga przebiega przez tereny gmin: Kraśnik, Szastarka, Modliborzyce, Janów Lubelski (woj. lubelskie), Jarocin, Ulanów i Nisko (woj. podkarpackie).

  

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku od Kraśnika do granicy z woj. podkarpackim.

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3, dobudowa pasa „na zewnątrz”)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 5 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego -1,25 m
 • obciążenie -115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej dwujezdniową z pozostawieniem rezerwy terenu na dobudowę docelowo trzeciego pasa ruchu po wewnętrznej stronie jezdni. Przebudowa (budowa) towarzyszącego trasie układu komunikacyjnego obsługującego przyległe tereny oraz urządzeń z zakresu branży elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, kolejowej, melioracyjnej i zieleni.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Dla odcinka od w. Słodków do granicy z woj. lubelskim:

 • Wariant W1 – przebiegający po prawej stronie m. Polichna i po zachodniej stronie m. Modliborzyce i Janowa Lubelskiego (po śladzie obwodnicy Janowa Lubelskiego) i po zachodniej stronie Łążka Ordynackiego.
 • Podwariant W1P – przebiegający po stronie wschodniej w kierunku m. Szastarka , na pozostałym odcinku jak wariant 1.
 • Wariant W2 – przebiegający po zachodniej stronie m. Polichna i Zarajec, po zachodniej stronie m. Modliborzyce i Janowa Lubelskiego (po śladzie obwodnicy Janowa Lubelskiego) i po zachodniej stronie Łążka Ordynackiego.
 • Wariant W3 – przebiegający przez m. Polichna, po wschodniej stronie m. Zarajec, przez m. Modliborzyce i po zachodniej stronie m. Janów Lubelski (po śladzie obwodnicy Janowa Lubelskiego) i przez m. Łążek Ordynacki.
 • Wariant W4 – przebiegający po zachodniej stronie m. Polichna, Zarajec i Modliborzyce przez teren lasów Janowskich i przez m. Łążek Ordynacki.
 • Wariant W5 – przebiegający po zachodniej stronie m. Polichna i Zarajec, przez m. Modliborzyce, przez teren Lasów Janowskich i przez m. Łążek Ordynacki.

W wyniku posiedzenia KOPI jak wyżej został rekomendowany do dalszych opracowań wariant W2.

Na podstawie wcześniejszego opracowania, obejmującego trzy warianty przeprowadzenia drogi ekspresowej po obu stronach miejscowości Janów Lubelski, dokonano wyboru przebiegu obwodnicy po stronie zachodniej miasta.

 

Obiekty inżynierskie:

Mosty i wiadukty w ciągu drogi ekspresowej (w tym nad linią kolejową), wiadukty w ciągu dróg bocznych, przepusty, przejścia dla zwierząt i płazów.

 

Węzły:

 • Szastarka (nazwa robocza Polichna) – na skrzyżowaniu z łącznikiem do z drogi krajowej nr 19 i drogi powiatowej nr 2744L,
 • Modliborzyce – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 857, 
 • Janów Lub. Północ (nazwa robocza Kopce) – na przecięciu z drogą gminną nr 108881L stanowiącą łącznik do drogi krajowej nr 19, 
 • Janów Lub. Południe (nazwa robocza Jonaki) - na skrzyżowaniu z łącznikiem do  drogi krajowej nr 19, 
 • Lasy Janowskie (nazwa robocza Łążek Ordynacki) - na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 108889L, oraz łącznikiem do drogi krajowej nr 19. 

 

MOPy:

 

 • Słodków, kategorii II strona lewa, kategorii III strona prawa
 • Felinów, kategorii I strona lewa i prawa
 • Janów Lubelski, kategorii III strona lewa, kategorii II strona prawa

 

III. Ochrona środowiska

Budowa przejść dla zwierząt (małych, średnich i dużych), szczelnego systemu odwodnienia, ekranów przeciwhałasowych, ekranów zapobiegających wpadaniu ptaków na drogę w obszarze Natura 200 Lasy Janowskie  oraz ograniczających emisję hałasu, wygrodzenie pasa drogowego. 

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy

- odc. Kraśnik (koniec obw.) - Janów Lub. (początek obwodnicy) dł. ok. 18 km;

- obwodnica Janowa Lubelskiego dł. ok. 7 km;

- odc. Janów Lub. (koniec obwodnicy) - w. Lasy Janowskie dł. ok. 8 km