S8 Obwodnica Radzymina
Obwodnica Radzymina w ciągu drogi krajowej nr 18 Warszawa - Białystok (od km 25+378 do km 33+530)

Podstawowe informacje o inwestycji

 

Kategoria inwestycji: zrealizowana

 • Projektant: Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT - WARSZAWA Sp. z o.o.
 • Wykonawca robót budowlanych: Dromex S.A.
 • Nadzór Inwestorski: Profil Sp. z o.o.

Lata realizacji robót budowlanych: 1996r. - 1998r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat wołomiński (Miasto i Gmina Radzymin)

Długość: 8,15 km

 

Opis inwestycji

Przebieg drogiObwodnica Radzymina omija miasto po wschodniej stronie, rozpoczynając się i kończąc w ciągu drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok od km 25+378 do km 33+530.

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna - S droga ekspresowa
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • liczba pasów ruchu - 2 x 2 pasy (dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku)
 • szerokości jezdni głównych: 2 x 7,00 m
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m
 • szerokość pasa dzielącego - 4.0 m z opaskami wewnętrznymi
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Węzły drogowe

 • „Radzymin I"
 • „Radzymin II"

Obiekty inżynierskie

 • Most w ciągu drogi S7 nad rzeką Rządzą
 • 1 wiadukt w ciągu drogi S7 nad torami-kolejowymi PKP
 • 4 wiadukty nad obwodnicą w ciągu drogi krajowej Radzymin-Wołomin, drogi wojewódzkiej Radzymin-Wiktorów Kraszew, dróg gminnych: Radzymin-Ciemne i Radzymin-Dybów
 • 1 przepust gospodarczy pod trasą dla ruchu pieszego i przepędu bydła

Obsługa terenów sąsiadujących

 Dla ruchu lokalnego zaprojektowano ciągi dróg zbiorczych wzdłuż obwodnicy uzupełniając istniejący układ dróg gruntowych. Drogi te podłączone są z drogami gminnymi i wojewódzkimi. Drogi zbiorcze leżące wciągach komunikacyjnych mają szerokość 6,5 m, w tym nawierzchnia bitumiczna szerokość 3,5 m. Drogi zbiorcze stanowiące dojazdy do pól i pojedynczych posesji mają szerokość 5,0 m i nawierzchnię żwirową.
Obsługę ruchu pieszego poprzecznie do drogi krajowej nr 8 zapewniają ciągi piesze zlokalizowane wzdłuż dróg przebiegających nad trasą główną. Na obwodnicy nie ma przystanków komunikacji publicznej.

 

Kładka dla pieszych w m. Cegielnia nad drogą krajową nr 8 Warszawa-Białystok

 

 GDDKiA

 

Podstawowe informacje o inwestycj

Kategoria inwestycji: zrealizowana

Oddanie do użytku w 2004r.

Wykonawca robót budowlanych: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe "MOSTY" S.A. (Wykonanie konstrukcji stalowej kładki dla pieszych Gotowski BKiP Sp.z o.o.)

Lokalizacja: powiat wołomiński (Gmina Radzymin)


Opis inwestycji
W 2003r. Burmistrz Miasta i Gminy Radzymina zawarł porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr.8 polegającym na budowie kładki dla pieszych.
Kładkę wybudowano w 2004r. w m. Cegielnia w nad drogą krajową nr 8, w km 479+605.

 

Typ i rodzaj konstrukcji:

Kładka stalowa z pomostem z dwóch rur D508/12,5 połączonych blachą wzmocnioną żebrami, podwieszona do pylonu za pomocą 6 par lin

 

Charakterystyka geometryczna:

 • szerokość: b = 3,608 m
 • rozpiętości przęseł: 42,0 + 58,0 m
 • długość całkowita (z pochylniami): Lc=140,0 m

 

Rehabilitacja istniejącej, dwujezdniowej Obwodnicy Radzymina. Dostosowanie parametrów technicznych do przenoszenia ruchu bardzo ciężkiego o nacisku na os 115 kN (od km 25+378 do km 31+844)

Podstawowe informacje o inwestycji

Kategoria inwestycji: zrealizowana

 • Projektant: DHV Polska Sp. z o.o
 • Wykonawca robót budowlanych: Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
 • Nadzór Inwestorski: Konsorcjum Egis Route - Scetauroute S.A. / Egis Poland Sp. z o.o.

Lata realizacji robót budowlanych: 2006r. - 2007r.

 • Data zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych:14.07.2006r.
 • Przekazanie Placu Budowy: 19.07.2006r.
 • Oddanie do ruchy prawej jezdni obwodnicy Radzymina (do km 485,00): 23.10.2006r.
 • Dopuszczenie do ruchu jezdni lewej (ruch dwujezdniowy): 27.04.2007r.
 • Wykonawca wystawił oświadczenie o ukończeniu robót: 25.09.2007r.

Wartość Kontraktu Wykonawcy (netto): 5,7 mln €

Źródło finansowania: Projekt Funduszu Spójności nr: 2004/PL/16/C/PT/002
Udział Funduszu Spójności: 83% kosztów kwalifikowanych

Lokalizacja: powiat wołomiński (Miasto i Gmina Radzymin)

Długość: 6,4 km

Opis inwestycji

 Rehabilitacja nawierzchni istniejącej dwujezdniowej obwodnicy miasta Radzymina, stanowiła część większego przedsięwzięcia, które obejmowało budowę drogi ekspresowej S8 po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 na odcinku od Radzymina do Wyszkowa, wliczając w to budowę obwodnicy Wyszkowa oraz nową przeprawę mostową na Bugu. Przedsięwzięcie to składało się z trzech odrębnych zadań:

 • Zadanie 1 Rehabilitacja nawierzchni istniejącej dwujezdniowej obwodnicy miasta Radzymina
 • Zadanie 2 Przebudowa istniejącej drogi krajowej nr 8 na odcinku od końca istniejącej obwodnicy Radzymina do początku projektowanej obwodnicy Wyszkowa polegająca na dobudowie drugiej jezdni i remoncie istniejącej
 • Zadanie 3 Budowa dwujezdniowej obwodnicy Wyszkowa nowym śladem z budową nowej przeprawy mostowej na Bugu

Wszystkie w/w zadania zostały zrealizowane.

Zakres prac

 • wymiana warstw bitumicznych nawierzchni i ułożenie nowej górnej podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na dolnym podkładzie
 • regulacja barier drogowych
 • regulacja poboczy do podwyższonej niwelety drogi
 • korekta odwodnienia itp.