S8 Radzymin - Wyszków
Rehabilitacja istniejącej i budowa drugiej jezdni na odcinku Radzymin - Wyszków na parametrach drogi ekspresowej z ograniczonym dostępem do drogi głównej (od km 31+844 do km 50+500)

Podstawowe informacje o inwestycji

Kategoria inwestycji: zrealizowana

Projektant: DHV POLSKA Sp. z o.o.

Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum spółek: Bilfinger Berger Polska S.A. / Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY-ŁÓDŹ S.A.

Nadzór Inwestorski: Konsorcjum Egis Route - Scetauroute S.A. / Egis Poland Sp. z o.o. 

Lata realizacji robót budowlanych: 2007r. - 2009r.

 • Data zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych: 08.12.2006r.
 • Przekazanie Placu Budowy: 05.01.2007r.
 • Czas trwania umowy: 15.01.2007r - 15.07.2009r.
 • Oddanie drogi do użytkowania: 31.07.2009r.

Źródło finansowania: Projekt Funduszu Spójności nr: 2004/PL/16/C/PT/002
Udział Funduszu Spójności: 83% kosztów kwalifikowanych

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat wołomiński (Miasto i Gmina Radzymin, Gmina Klembów, Gmina Dąbrówka), powiat wyszkowski (Miasto i Gmina Wyszków, Gmina Zabrodzie)

Długość: 17,3 km

 

Opis inwestycji

 Przebudowa istniejącej drogi krajowej nr 8 na odcinku od końca istniejącej obwodnicy Radzymina do początku projektowanej obwodnicy Wyszkowa polegająca na dobudowie drugiej jezdni i remoncie istniejącej, stanowiła część większego przedsięwzięcia, które obejmowało budowę drogi ekspresowej S8 po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 na odcinku od Radzymina do Wyszkowa, wliczając w to budowę obwodnicy Wyszkowa oraz nową przeprawę mostową na Bugu.

 

Przedsięwzięcie to składało się z trzech odrębnych zadań:

 • Zadanie 1 Rehabilitacja nawierzchni istniejącej dwujezdniowej obwodnicy miasta Radzymina
 • Zadanie 2 Przebudowa istniejącej drogi krajowej nr 8 na odcinku od końca istniejącej obwodnicy Radzymina do początku projektowanej obwodnicy Wyszkowa polegająca na dobudowie drugiej jezdni i remoncie istniejącej
 • Zadanie 3 Budowa dwujezdniowej obwodnicy Wyszkowa nowym śladem z budową nowej przeprawy mostowej na Bugu

Wszystkie w/w zadania zostały zrealizowane

 

Cel inwestycji

Celem przebudowy było przekształcenie istniejącej drogi krajowej nr 8 w drogę ekspresową nr S-8, w tym przede wszystkim:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych
 • dostosowanie drogi do prognozowanego ruchu (w tym szczególnie poprzez dobudowę drugiej jezdni oraz wzmocnienie nawierzchni jezdni istniejącej)
 • dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych, w tym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • rozwiązaniu obsługi przyległego terenu, w tym w szczególności przez budowę równoległych dróg dojazdowych gospodarczych

Przebieg drogi

Droga ekspresowa S-8 prowadzona jest przy założeniu maksymalnego wykorzystania istniejącej nawierzchni jezdni drogi nr 8. Przedsięwzięcie inwestycyjne polegało na wybudowaniu drugiej jezdni drogi ekspresowej po stronie północnej lub południowej istniejącej jezdni z zachowaniem pasa rozdziału o szerokości 4,0m.

 

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna - S droga ekspresowa
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • liczba pasów ruchu - 2 x 2 pasy (dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku rozdzielone)
 • szerokości jezdni głównych: 2 x 7,00 m
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m
 • szerokość gruntowego pasa dzielącego: 4,00 m
 • szerokości pasów awaryjnych: 2,50 m (przy nowej jezdni) i 2,50 m (przy istniejącej jezdni)
 • szerokość pobocza: 0,75 m (przy braku barier ochronnych) lub 1,25 m (z barierami)
 • pochylenie skarp drogowych: 1:3 lub 1:1,5
 • skrajnia pionowa: 4,70 m
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR 6

Węzły

 • Radzymin II
 • Wola Rasztowska
 • Trojany
 • Niegów
 • Mostówka

Obiekty inżynierskie

 • Most na rzece Fiszor: cztery obiekty, pod projektowanym mostem przejście dla pieszych
 • Wiadukt nad linią kolejową (łącznica na węźle Radzymin II)
 • Wiadukty nad drogą S-8 w miejscach węzłów: 4 obiekty
 • Wiadukty na drogą S-8, przejazdy: 3 obiekty dla drogi klasy L z możliwością przekroczenia obiektu dla pieszych
 • Wiadukty ekologiczne nad drogą S-8: 2 przejście dla dużych zwierząt, jedno połączone z drogą gminną
 • Kładki dla pieszych: 2 kładki dla pieszych nad drogą S8

Ochrona środowiska

Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Ekrany akustyczne i wały ziemne przeciwhałasowe
 • Osłony izolacyjne z drzew i krzewów
 • Przejścia dla zwierząt wraz z wygrodzeniem drogi
 • Rowy trawiaste, zbiorniki retencyjne i separatory, oczyszczające wody spływające z drogi

Projektowana zieleń
W celu zrekompensowania strat w środowisku roślinnym w otoczeniu drogi oraz w celu stworzenia bariery izolacyjnej zostały wykonane uzupełniające nasadzenia z drzew i krzewów w formie nasadzeń rzędowych nieciągłych albo nasadzeń grupowych. Nasadzenia te będą pełniły rolę zarówno przyrodniczo-krajobrazową jak i izolacyjną przed hałasem i zanieczyszczeniami.