S8 Wyszków – gr. woj.
Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego

S8 Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – gr. woj. podlaskiego

Odcinek od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy województwa, o łącznej długości 9,4 km. Dwuetapowy przetarg zotał ogłoszony 30 stycznia 2015 r., umowę na realizację podpisano 2 lutego 2016 roku. Ten fragment wybuduje firma POLAQUA za niespełna 250 milionów złotych (wartość kontraktu budowlanego) .Podstawowe informacje o inwestycji

 

Kategoria inwestycji: w realizacji - trwa wycinka drzew, roboty budowlane od wiosny 2016 r.

Lata realizacji 2016-2018. Długość: ok. 9,4 km

 

Zakres planowanej inwestycji

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi krajowej Nr 8 i dostosowaniu jej do parametrów drogi ekspresowej. Przebieg istniejącej trasy drogi krajowej Nr 8 na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego znajduje się w ciągu europejskiego korytarza transportowego łączącego Warszawę, Białystok i dalej Rygę oraz Helsinki.
Istniejąca droga ma parametry drogi klasy głównej (G) o przekroju jednojezdniowym, o szerokości 7,0 m, na odcinku pomiędzy Wyszkowem i Ostrowią Mazowiecką oraz o szerokości 7,0 m z poboczami utwardzanymi 2x2,0 m na odcinku Ostrów Mazowiecka - granica województwa podlaskiego. Istnieje pilna konieczność wykonania planowanych robót ze względu na zły stan techniczny drogi.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje drogę krajową Nr 8 od Wyszkowa do granicy województwa podlaskiego z wyłączeniem obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej.

Przedsięwzięcie składa się z następujących odcinków:

 • Odcinek od końca obwodnicy Wyszkowa do początku obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej,  tj. od ok km 516+483 do ok km 545+582 (odcinek długości 29,1 km), z podziałem na pododcinki:
 • Wyszków - węzeł "Poręba" i węzeł "Poręba" - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej 
 • Odcinek od końca obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy woj. podlaskiego tj. od km ok 553+145 do km ok 562+542 (odcinek długości ok. 9,4 km).

Etapowanie inwestycji:

GDDKiA zakłada możliwość podziału przedmiotowej inwestycji na następujące etapy:

 • budowa drogi ekspresowej wraz z budową węzłów drogowych, przejazdów drogowych, gospodarczych, budową nowych odcinków dróg równoległych, przebudową i budową infrastruktury technicznej
 • budowa Miejsc Obsługi Podróżnych MOP
 • dobudowanie w przyszłości trzeciego pasa ruchu „do wewnątrz" przy wykorzystaniu dodatkowej rezerwy terenu pozostawionej w pasie dzielącym

Przebieg drogi

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w korytarzu 1 - prowadzonym wzdłuż drogi istniejącej, wg wariantu 1. Trasa drogi ekspresowej w korytarzu 1 przebiega w przeważającej części po śladzie istniejącej drogi Nr 8 na odcinku Wyszków - granica woj. podlaskiego. Łączna długość odcinka wynosi 38,5 km, z czego ponad 93,10 % trasy przebiega po istniejącym śladzie, a odcinki nowobudowane stanowią 6,9 %. Droga ta przebiega w linii prostej, dzięki czemu przebiega po najkrótszej trasie. Niecałe 70,00 % przechodzi przez tereny leśne, 4,30% przez tereny zabudowane oraz 26,20 % przez tereny rolnicze. W wariancie 1 rozbudowywana droga przebiega po śladzie istniejącej drogi z wyłączeniem obejścia miejscowości Ojcowizna i Dybki.

 

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi S
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • nośność - 115 kN/oś
 • szerokość jezdni etap I - 2x7,0 m
 • szerokość jezdni etap docelowy - 2x10,5 m
 • szerokość pasa dzielącego etap I - 12,0 (w tym opaski 2x0,50 m)
 • szerokość pasa dzielącego etap docelowy - 5,0 m (w tym opaski 2x0,50 m)
 • szerokość pobocza nieutwardzonego - 1,25 m
 • szerokość w liniach rozgraniczających - min. 40 m

Węzły drogowe:

- na odc. I Wyszków – Ostrów Maz.:

 • Węzeł „Trzcianka"
 • Węzeł „Knurowiec"
 • Węzeł „Poręba"
 • Węzeł „Dybki"
 • Węzeł „Nagoszewo"

- na odc. II Ostrów Maz. – granica woj. podlaskiego

 • Węzeł „Podborze"
 • Węzeł „Prosienica"

Obiekty inżynierskie

Zaprojektowano 25 szt. obiektów inżynierskich nad drogą S8 jak i w ciągu drogi. Należą do nich m.in.: wiadukty, mosty i kładki dla pieszych.

Ochrona środowiska

W celu ograniczenia oddziaływania drogi na środowisko i zdrowie ludzi przewiduje się podjęcie następujących działań:

 • Budowa ekranów akustycznych
 • Wykonanie urządzeń do ochrony wód
 • Wykonanie nasadzeń zieleni przydrożnej
 • Budowa przejść dla zwierząt dużych i małych (przejścia górne duże oraz przejścia dolne duże, średnie, i małe)
 • Wygrodzenie drogi na całej jej długości