DK 46 Obwodnica Myśliny


Budowa Obwodnicy m. Myślina w ciągu dk 46

 

 

Oddział: Opole

długość – 3,149 km

obecny etap – w użytkowaniu

wartość projektu: 51 293 265,00 zł

 

Etap zrealizowany:

Opracowanie koncepcji programowej: 20.02.2004 r.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej: 14.06.2006 r.

Wydanie decyzji środowiskowej: 31.01.2007 r.

Pozwolenie na budowę: 13.11.2008 r.

22.06.2018 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą Robót:

Konsorcjum Firm:

Bitum sp. Z o.o. – Lider Lipie Śląskie ul. Cegielniana 20, 42-700 Lubliniec

Drog-Bud sp. Z o.o. – partner, Lubojenka ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Nowak-Mosty sp. Z o.o. – Partner, ul. Budowlanych 6/1a, 42-203 Dąbrowa Górnicza

Termin Wykonania Umowy: 05.11.2019 r.

 

Więcej na stronie internetowych inwestycji:

https://obwodnicamysliny.pl/

 

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie woj. Opolskiego, powiatu opolskiego, gminy Dobrodzień w miejscowości Myślina. Projektowana obwodnica m. Myślina realizowana jest na odcinku istniejącej drogi krajowej nr 46 od km 129+570,68 do km 132+720,14. Droga krajowa nr 46 Kłodzko – Nysa – Niemodlin – Opole – Częstochowa – Szczekociny łączy województwo dolnośląskie, opolskie i śląskie.

 

GDDKiA

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Podstawowe parametry techniczne:

OBWODNICA MYSLINY (DK46):

·         Klasa drogi                                          GP 1x2

·         Obciążenie                                          115 kN/oś

·         Prędkość projektowana       80 km/h (rejon projektowanych skrzyżowań 70 km/h)

·         Prędkość miarodajna          100 km/h (rejon projektowanych skrzyżowań 90 km/h)

·         Kategoria obciążania ruchem                  KR5

·         Szerokość pasa ruchu                           3,50 m

·         Szerokość pobocza utwardzonego           1,50 m

·         Szerokość opaski zewnętrznej                0,50 m

·         Szerokość pobocza gruntowego

Podstawowa                                        1,25 m

Na odcinkach z barierami ochronnymi      1,75 m

Na odcinkach ustawiania lamp oświetleniowych i ekranów akustycznych       2,75 m

Na dowiązaniu do stanu istniejącego        1,50 m

 

 Zakres inwestycji:

·         Budowa nowego odcinka drogi krajowej 46 Kłodzko-Opole-Szczekociny (obwodnicy miejscowości Myślina) o długości 3,149 km,

·         Rozbiórka budynków na planowanej trasie obwodnicy,

·         Budowa dróg dojazdowych wzdłuż obwodnicy obsługujących tereny przyległe,

·         Budowa chodników w rejonie projektowanego skrzyżowania z ul. Opolską,

·         Budowę zatoki autobusowej,

·         Budowa wiaduktu nad istniejącą linią kolejową,

·         Budowa wiaduktów stanowiących przejazdy nad drogami: gminną (ul. Nowa Kolonia) i wewnętrzną – dojazdową do gruntów rolnych,

·         Przebudowa dróg krzyżujących się z projektowaną obwodnicą,

·         Budowę skrzyżowania skanalizowanego na początku budowanej obwodnicy w rejonie ul. Opolskiej,

·         Budowa przepustów na istniejących ciekach wodnych,

·         Budowa oświetlenia,

·         Przebudowa sieci urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną drogą (sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej),

·         Przebudowa urządzeń branżowych PKP,

·         Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekranów akustycznych ,

·         Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wariantowanie przebiegu drogi:

W ramach postępowania środowiskowego rozpatrywany był jeden wariant

 

Obiekty inżynierskie

WD 1 – WIADUKT NAD DWUTOROWĄ LINIĄ KOLEJOWĄ NR 75

PD 2 – PRZEJAZD DROGOWY NR 2

Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu obwodnicy nad drogą dojazdową nr 2 (Nowa Kolonia)

PD 3 – PRZEJAZD DROGOWY NR 3

Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu obwodnicy nad drogą dojazdową nr 5 (droga transportu rolnego)

          

Węzły

 

Na początku realizowanej obwodnicy zostało wybudowane skrzyżowanie obwodnicy z drogą powiatową – ul. Parkingową w Myślinie. Na końcu zadania zrealizowane zostało rondo – w ramach podpisanej umowy z ZDW Opole. 

 

MOP-y

 

W ramach Inwestycji Miejsca Obsługi Podróżnych nie występują

 

III. Ochrona środowiska

Wykonanie ekranów akustycznych o łącznej długości ok. 1 km. Nasadzenie drzew.