S61 Obwodnica Augustowa

Długość: 12,75 km (S); 21,48 km (GP), ogółem - 34,23 km. Budowana w systemie "Zaprojektuj i Zbuduj". Umowa 11.03.2011. Decyzja zrid - 10.12.2012 r. Wartość kontraktu 659 mln. zł. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 470,58 mln zł.(umowa podpisana 24 lipca 2014). Lata realizacji: 2012-2014;Obwodnica Augustowa udostępniona kierowcom późnym wieczorem 6 listopada 2014 r., na podstawie pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót .

 

Opis zadania: Inwestycja polegała na wykonaniu dwóch odcinków dróg o łącznej długości 34,23 km:

 

1) Jednojezdniowej drogi krajowej nr 8 (klasa GP - główna przyspieszona) na odcinku obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła „Augustów” do węzła „Raczki” (dawniej „Szkocja”) o długości 21,48 km.;

 

Charakterystyka jezdni: 1 jezdnia z 2 pasami ruchu (po jednym w każdym kierunku)

Prędkość projektowa 100 km/h

Szerokość pasa ruchu 3,5 m

Opaski bitumiczne 0,7 m

Skrajnia drogowa pionowa 5,0 m

Kategoria ruchu KR6 (największe natężenie ruchu)

Dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś

Szerokość poboczy gruntowych min. 2,0 m wolne od przeszkód, takich jak bariery ochronne, podpory znaków, słupki prowadzące, itd. w celu zapewnienia podstawowych warunków bezpieczeństwa ruchu na drodze jednojezdniowej z przewidywanymi wysokimi prędkościami pojazdów

 

2) Dwujezdniowej drogi ekspresowej S - 61 na odcinku od węzła „Raczki” do węzła „Suwałki Południe” (dawniej „Lotnisko”) o długości 12,75 km.

 

Charakterystyka jezdni: 2 jezdnie z 2 pasami ruchu (+ rezerwa pod 3 pas)

Prędkość projektowa 100 km/h

Szerokość pasa ruchu 3,5 m

Szerokość pasów awaryjnych 2,5 m

Szerokość poboczy gruntowych min. 1,25 m

Szerokość pasa rozdziału min. 11,0 m i dodatkowo 0,5 m opaski bitumicznej

Skrajnia drogowa pionowa 5,0 m Kategoria ruchu KR6 (największe natężenia ruchu)

Dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś

 

Kalendarium:

• 11 marca 2011 - podpisanie umowy na realizację obwodnicy w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj”

• 10 grudnia 2012 – wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej obwodnica Augustowa wraz z klauzulą natychmiastowej wykonalności

• 20 grudnia 2012 – przekazanie placu budowy z wyłączeniem działek pozostających w zarządzie Lasów Państwowych oraz zabudowań mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na działkach zabudowanych; rozpoczęcie budowy – prace przygotowawcze: wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych w terenie, oznaczenie drzew przeznaczonych do wycinki

• 15 stycznia 2013 – rozpoczęcie wycinki drzew i krzewów kolidujących z zaplanowaną obwodnicą;

* 15 luty 2013 – decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej staje się ostateczna. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej wydał decyzję o oddaleniu odwołań.

* 27 luty 2013 – koniec wycinki;

* marzec – ograniczone warunkami atmosferycznymi prace przygotowawcze w terenie

* kwiecień – roboty ziemne: zdjęcie humusu, wymiana gruntów, wykonanie nasypów, wykopy pod fundamenty; roboty branżowe (kolizje elektroenergetyczne, melioracje, wodociągi;

* czerwiec-wrzesień 2013 - kulminacyjny okres robót ziemnych - na budowie pracuje  około 150  jednostek transportowych , które dziennie przewożą około  60 tys. ton materiału z kopalń.

* 24 lipca 2014 -  zawarcie umowy o dofinansowaniu dla projektu pn. „Budowa obwodnicy Augustowa". Podpisy pod nią złożyli pani Ewa Tomala - p.o. Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz pan Paweł Szaciłlo - p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Poziom dofinansowania 470,58 mln zł.

* Planowane zakończenie inwestycji - IV kwartał 2014 r.

* 6 listopada 2014 obwodnica udostępniona kierowcom