S7 Ostróda Północ - Ostróda Południe
Budowa drogi krajowej S7 Elbląg - Olsztynek, odcinek B - Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu DK16

I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- długość: 18,4 km z czego 9,7 km (S7) i 8,7 km (DK16)

- obecny etap: w eksploatacji 

- lata realizacji: 2015 - 2018

- wartość projektu: 1,4 mld PLN

GDDKiA

1. Etap zrealizowany:

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach –  wydana 07.10.2009 (S7), 26.11.2009 (DK16)

- decyzja ZRID dla S7 - wydana 02.07.2012

- decyzja ZRID dla obwodnicy Ostródy w ciągu DK16 - wydana 29. 07.2013

podpisanie umowy na realizację - 15 czerwca 2015 r.II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Początek odcinka drogi S7 znajduje się w km 144+106 istniejącej drogi nr 7 na wysokości skrzyżowania z droga wojewódzką nr 530, koniec w km 153+942 istniejącej drogi krajowej nr 7 w miejscowości Górka.

Początek obwodnicy Ostródy w ciągu DK16 znajduje się  na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 15 w km 361+040. Odcinek  drogi krajowej nr 16 biegnie nowym śladem aż do włączenia się w węzeł Ostróda Południe na przecięciu z projektowaną drogą S7.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- Klasa techniczna - S (S7), GP (DK16)
- Przekrój poprzeczny - 2x2
- Prędkość projektowa - Vp=100km/h
- Szerokość jezdni – 2 x 7,00m
- Szerokość pasa ruchu –3,50 m
- Szerokość pasa awaryjnego postoju - 2,50m
- Szerokość pobocza gruntowego - 1,25m
- Obciążenie docelowe konstrukcji jezdni – 115 kN/oś

- Szerokość pasa rozdziału bez opasek wewnetrznych - dla S7 wynosi 11m, dla DK16 wynosi 4m

 

3. zakres inwestycji

- droga główna

- drogi dojazdowe i zbiorcze

- przebudowa dróg lokalnych w niezbędnym zakresie

- chodniki dla pieszych w przebudowanych ciągach dróg gminnych oraz nowo    

  wybudowanych dróg dojazdowych i zbiorczych

- ciąg pieszo-rowerowy wraz z przejściem pod S-7

- adaptacja istniejącej stacji paliw na MOP II „Ostróda”

 

4. obiekty inżynierskie

- 9 wiaduktów drogowych,
- 5 mostów,

- 1 przejście dla pieszych pod drogą S7,
- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny,

 

5. 2 węzły drogowe - „Ostróda Północ” i „Ostróda Południe” oraz jedno skrzyżowanie na przecięciu projektowanej DK16 z istniejącą DK15
 

6. MOP II „Ostróda” w km 13+700, strona lewa na kierunku Warszawa – Gdańsk. Adaptacja istniejącej stacji paliw z zapleczem handlowym.

 

III. Ochrona środowiska

- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny,
- urządzenia podczyszczające wody opadowe spływające z pasa drogowego,
- ekrany akustyczne

 

IV. Bezpieczeństwo

Na projektowanej drodze ekspresowej, węzłach, skrzyżowaniach i drogach dojazdowych projektuje się następujące urządzeni a bezpieczeństwa ruchu:

- bariery sprężyste  środkowe w pasie dzielącym

- bariery sprężyste skrajne, gdzie wysokość nasypu przekracza 2m dla drogi ekspresowej przy pochyleniu skarp większym od 1:3 oraz na pozostałych drogach  przy wysokości nasypu powyżej 3,5m, a także w miejscach, gdzie występują przeszkody boczne, przepusty pod drogą itp.

- słupki prowadzące

- słupki przeszkodowe aktywne U-5c wraz z aktywnym znakiem C-9, C-10 w obrębie wlotów skrzyżowań na węzłach

- ogrodzenie zabezpieczające przed wtargnięciem zwierząt i płazów na jezdnię