Droga ekspresowa S5 Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo"): odcinek I Czachurki-Kleszczewo


GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gniezno - Poznań

oddział: Poznań

długość – etap I – 14,9 km;

obecny etap – oddany do użytku 

lata realizacji: 2009-2013

wartość projektu: 707  mln zł

                      

etap zrealizowany:

25.07.2005 r. – zawarcie umowy z biurem projektowym DHV Polska Sp. z o.o.;

Czerwiec  2006 r. - opracowanie Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko;

10.06.2009 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Wojewody Wielkopolskiego;

24.10.2007 r. – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, realizowanego według rekomendowanego wariantu A ;

27.07.2009 r. – wydanie przez Wojewodę Wielkopolskiego Decyzji nr 200/09 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S5 Gniezno-Poznań;

30.10.2009 r. – zawarcie umowy na budowę drogi ekspresowej S5 Gniezno-Poznań odcinek Czachurki-Kleszczewo: Wykonawca: Eurovia Polska S.A.;

10.11.2009 r. – zawarcie umowy na budowę drogi ekspresowej S5 Gniezno-Poznań odcinek Gniezno-Czachurki: Wykonawca: DRAGADOS S.A.;

02.06.2012 r. – wydanie przez Wojewodę Wielkopolskiego Decyzji pozwolenia na użytkowanie ciągu głównego drogi ekspresowej S5 na odcinku Czachurki-Kleszczewo;

02.06.2012 r. – wydanie przez Wojewodę Wielkopolskiego Decyzji pozwolenia na użytkowanie ciągu głównego drogi ekspresowej S5 na odcinku Gniezno-Czachurki;

21.10.2013 r. - podpisanie protokołu odbioru dla odcinka Czachurki-Kleszczewo;

06.12.2013 r. – podpisanie protokołu odbioru dla odcinka Gniezno-Czachurki;

 

 

II. Opis inwestycji: 

1. Przebieg drogi:

Droga ekspresowa S5 Gniezno-Poznań jest zlokalizowana na terenie województwa wielkopolskiego i  stanowi tzw. Wschodnią Obwodnicę Poznania.

Pierwszy odcinek Gniezno-Czachurki jest usytuowany na terenie gmin Gniezno, Łubowo, Pobiedziska.

2. Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi  S

- szerokość pasa ruchu - 3,50 m

- dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu o szerokości (2 x 2 x 3,5m)

- pas awaryjny 2 x 2,5m

- pas dzielący 4,0m + 2 x 0,5 m

- pobocze nieutwardzone 2 x 1,25m

3. zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej S5 Gniezno-Poznań była podzielona na dwa odcinki:

- odcinek I Czachurki-Kleszczewo, od km 0+420 do km 14+475

- odcinek II Czachurki-Kleszczewo, od km 14+475 do km 34+615

o łącznej długości 35,035 km.

Inwestycja obejmowała m.in. budowę siedmiu węzłów drogowych, 41 obiektów inżynierskich, 6 Miejsc Obsługi Podróżnych: Łubowo Pn, Łubowo Pd, Wagowo Pn, Wagowo Pd, Czerlejnko Pn, Czerlejnko Płd., przebudowie dróg publicznych i budowie dróg serwisowych  łącznie ponad 66 km, ekranów akustycznych łącznie ok 14 km, oświetlenia  1780 szt. Lamp, barier sprężystych o łącznej długości 141 km, nasadzeń zieleni  w ilości ok. 800 000 szt., trawników typu łąka w ilości ponad  1 mln  m², wykopów: 430 tys. m3  i nasypów: 5, 2 mln m3.

Nadzór Inwestorski nad realizacja zadania pełniła firma Lafrentz - Polska Sp. z o.o.

 

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi 

Wariant A

Początek wariantu I na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej z dk 5, gdzie planowany jest węzeł. W ramach budowy przewiduje się rozbudowę dk5 do 2 jezdni na odcinku długości około 4,7 km. Węzeł znajduje się pomiędzy Łubowem a Woźnikami. Dalj droga S5 biegnie w kierunku południowo-zachodnim mijając zachodnią stroną wieś Pierzyska, gdzie zaplanowano obustronny MOP kategorii II. Dalej w rejonie wsi Fałkowo  w pobliżu przecięcia DW 434 zaprojektowano w km 7+034 węzeł Fałkowo. Za węzłem Fałkowo droga ekspresowa wykorzystuje korytarz dw 434, mijając po drodze miejscowości Chwałkówko, Wierzyce gdzie w km 11+614 zaprojektowano węzeł. Na dalszym odcinku S5 mija Czachurki. Przed Wagowem z uwagi na zabudowę droga ekspresowa schodzi z korytarza dw 434 mijając Wagowo od strony wschodnie i Sanniki od strony zachodniej. Na wysokości Wagowa zaprojektowano obustronny MOP kat I. Za Sannikami na krótkim odcinku droga ponownie biegnie korytarzem, by za węzłem Chorzałki w km 19+926 minąć Iwno wschodnią stroną. Następnie droga skręca na południe i pod kątem zbliżonym do prostego przecina dk 92 gdzie zaplanowano węzeł Iwno w km 22+798. Mijając wschodnią stroną miasto Kostrzyn pomiędzy Kostrzynem a Strumianami zaprojektowano kolejny węzeł Kostrzyn w km 24+835. Dalej droga biegnie w kierunku południowo zachodnim, stroną zachodnią mijając wsie Czerlejnko i Czerlejno, gdzie zaprojektowano obustronny MOP kat. II. Następnie droga S5 mija wschodnią stroną Trzek Duży i zachodnią stroną Kleszczewo, gdzie zaprojektowana węzeł Kleszczewo w km 32+089. Za węzłem po wschodniej strony wsi Nagradowice droga wpina się w węzeł z A2.

Wariant B

Do Kostrzyna wariant A i B mają identyczny przebieg. Na wysokości wsi Strumiany ok km 23+500 wariant B odbija w kierunku wschodnim, przebiegając wschodnią stroną wsie Czerlejnko i Czerlejno. Dalej przebiegając pomiędzy wsiami Mikuszyn i Poklatki wpina się w A2 po wschodniej stronie Nagradowic pomiędzy wsiami Lipowice i Markowice.

Dodatkowe wariantowanie

W związku z utworzeniem w 2009 r. obszarów N2000 Ostoja koło Promna i Dolina Cybiny, rozważano kolejne warianty w rejonie przecięcia z Doliną Cybiny. W przypadku Ostoi koło Promna zrezygnowano z wariantowania, gdy droga przebiegała istniejącym śladem dw 434, a każde inne obejście wwiązałby się z większą wycinką lasów i znaczącym wydłużeniem trasy. Wariantowanie miało miejsce na etapie pozwolenia na budowę.

Dodatkowe warianty obejmowały odcinek od km 16+904 do km 26+118.

Wariant I zgodny z wariantem A

Wariant II stanowi próbę przecięcia Doliny Cybiny od strony wschodniej., omijając stawy w Iwnie oraz Wiktorowo od strony wschodniej, następnie między J. Iwno i stawem we wsi Siedlec przecina dk 92. Mijając zachodnią stroną wieś Libartowo, przecina wieś Strumiany i włącza się w wariant A.

Wariant III jest zachodnim obejściem Doliny Cybiny. Jest to znacznie krótsza korekta wariantu A, która mija Chorzałki zachodnią stroną, następnie Buszkówiec i Glinkę Duchowną by na przecięciu z dw 434 między Iwnem a Kostrzynem włączyć się   w wariant A

 

5. Obiekty inżynierskie:

Na odcinku Gniezno-Czachurki wybudowano łącznie 25 obiektów inżynierskich, w tym:

− 9 wiaduktów nad S5 

− 2 wiadukty nad drogą krajową nr 5

− 3 wiadukty w ciągu drogi S5 w tym 1 wiadukt nad PKP

− 7 przepustów ekologicznych

− 3 przepusty mostowe (2 na drodze krajowej nr 5, 1 na drodze S5)

− 1 wiadukt ekologiczny dla zwierząt nad drogą S5

 

6. Węzły:

1) odcinek Gniezno-Czachurki:

- węzeł „Woźniki”

- węzeł „Fałkowo”

- węzeł „Wierzyce”

 

 

7. MOPy :

1) odcinek Gniezno-Czachurki:

- MOP  „Wagowo Płn.” i „Wagowo Płd.”

- MOP „Czerlejnko Płn.” i „Czerlejnko Płd.”

 

 

III. Ochrona środowiska

Budowa przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych, nasadzenia drzew i krzewów, nasadzenia ok 12 ha lasu na terenach porolnych - tylko odc. II, , płotki herpetologiczne, wykonanie oczyszczalni stokowej jako minimalizacja oddziaływań skumulowanych.

Ekrany akustyczne odc. I ok 8,9 km

 

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Budowa drogi ekspresowej S5 Gniezno-Poznań była podzielona na dwa odcinki:

- odcinek I Czachurki-Kleszczewo, od km 0+420 do km 14+475

- odcinek II Czachurki-Kleszczewo, od km 14+475 do km 34+615

o łącznej długości 35,035 km.

S5 Gniezno-Poznań odcinek Gniezno-Czachurki:

Wykonawca: DRAGADOS S.A.

10.11.2009 r. – zawarcie umowy na budowę drogi ekspresowej

16.11.2012 r. – zakończenie robót wg Świadectwa Przejęcia całości robót z dn. 14.12.2012 r.